Translate site

Den politiska verksamheten

Kontaktpolitiker
Utöver sina beslutande möten har vår barn- och utbildningsnämnd en väl utbyggd verksamhet för uppföljning och utvärdering. Nämnden har delat upp verksamheten mellan sig så att varje ledamot har ett visst antal enheter som de är kontaktpolitiker för. Kontaktpolitikerna bjuds in till enheterna vid olika tillfällen och vårdnadshavarna har möjlighet att ta kontakt med sin kontaktpolitiker.

Verksamhetsbesök
För att elever och personal också skall komma till tals med politikerna genomför arbetsutskottet ett par verksamhetsbesök per termin. Politikerna har velat förvissa sig om att det finns en röd tråd som går från förskolan upp genom grund- och gymnasieskola. Ett utvecklingsarbete måste pågå som bidrar till att skapa ett sammanhang i elevernas lärande och utveckling över ålders-, stadie- och skolformsgränser. 

Dialogkonferens
När läsåret går mot sitt slut genomförs en dialogkonferens. Då görs en återkoppling till de erfarenheter som gjorts vid de olika verksamhetsbesöken. Kanske bjuds också andra aktörer  in till det här tillfället.

Pedagogiska priset
För att uppmuntra nytänkande som utvecklar verksamheten delas varje år ett "Pedagogiskt pris" ut, priset är 25 000 kronor. Priset delas ut till den eller de som lämnat det bidrag som bäst motsvarar det aktuella temat och som visar att det ger resultat.

Uppdaterad: 2015-09-30 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86