Translate site

Minnesanteckningar föräldramöte 2017-09-27

Efter att alla hälsats välkomna inleddes med att berätta innehållet för kvällen.

Vår Rektor Elionor Pettersson ”Ella” presenterar sig. Hon har haft skolledaruppdrag av olika slag sedan 1998 och har rektorsutbildning och påbyggnadsutbildning för rektorer.

Ella har kontor i Gula villan. Hon stänger av telefon under möten. Skicka ett SMS om det är akut, hon nås säkrast via mail Elionor.Pettersson@lindesberg.se.

Ella berättade också om Föräldraforum ett erbjudande för er föräldrar att påverka och diskutera med vår chef. Mer info kommer men höstens träff är den 28 nov.

Vi påminde också hur viktigt det är att alla vårdnadshavare svarar på den årliga enkäten. Den ger oss möjlighet att förbättra samarbetet med Kungsfågelns familjer, samt att den är underlag för kvalitetsrapporten. Enkäten fylldes i av 18 av 21möjliga vilket är en god svarsfrekvens. Den visar på god trivsel och bra lärande bland barnen. För den som vill läsa mer om enkäten så finns den på vår hemsida i kvalitetsredovisningen.

Ella berättar att all personal i Lindesbergs kommun ska utbildas inom barns integritet. Materialet som det jobbas med är ”Tre ska bli noll” och det kan man läsa mer om på internet. Målet är att aktivt arbeta med frågor kring barns integritet.

Pedagogerna har utvecklingssamtal med föräldrarna tidigt på hösten för att tillsammans diskutera barnens behov och intressen. Utifrån diskussionerna om barnen görs en sammanställning och på studiedagen sätts gruppens avdelningsmål. Den här gången ledde det till att de äldre och de yngre fick samma avdelningsmål.

Barnen har avdelningsmål

Förskolan ska stäva efter att barnen utvecklar sina förmågor att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

  • Barnen säger trevliga saker tillvarandra
  • Låter andra vara med och stanna i kvar i leken
  • Lyssnar in andras åsikter och tankar
  • Använder ord i stället för handling

Eftersom barnen visat stort intresse för superhjältar så fick det bli höstens tema för de äldre barnen 4-5 år. De kommer att jobba utifrån barnens intresse och utgå från deras tankar och jobba aktivt med att träna sig på att bli en god kamrat och i samband med temat räknas det med att alla områden i läroplanen kommer att uppfyllas.

De yngre barnen, 1-3 år, fortsätter med babblarna, men går in på deras olika karaktärer och jobbar med hur de är mot varandra och räknar med att nå läroplanens olika områden på det viset.

I vår verksamhetspärm i hallen kan ni föräldrar läsa om hur arbetet fortskrider.

Våra nuvarande rutiner

Måndag 5-årsgrupp

Tisdag är alla barnen indelade i grupper då vi arbetar med Bornholm eller liknande språksamling.

Onsdag arbetar de äldre barnen med Tema. De yngre går ut, om vädret tillåter kan vara skogen, Sandströms eller annan uteaktivitet.

Torsdag är de yngre barnen på förskolan och arbetar med Tema. De äldre går till skogen eller till Sandströms eller annan uteaktivitet.

Fredag Kulturskolan kommer och har Rytmik med barnen ”Camilla Friman”

Självklart kan avvikelser förekomma och andra aktiviteter smyger in istället för de planerade.

Information om Likabehandlingsplanen/plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen finns på hemsidan och där kan man läsa om mål och insatser som görs på förskolan.

Personalen informerade också om att de tar bort de extra kläder som funnits för utlåning. Ni föräldrar ansvarar för att extrakläder finns på plats på förskolan åt era barn.

Vi har en telefonsvarare som ni kan ringa och lämna meddelande till dygnet runt.

Lucia firas den 15/12 kl 7:00 på morgonen det serveras som vanligt julsmörgås med dryck och fri villig peng ges som bidrag.

Vi tar emot elever från Universitetet Örebro, just nu har vi Cornelia Magnusson hos oss. Senare i höst återkommer Ida Heden som gjort två praktikperioder hos oss tidigare.

Vi avlutade mötet med att titta på en film från verksamheten.