Translate site

Fakta om förskolan Skogsdungen

Enheten

Skogsdungens förskola är belägen i ett äldre villa- och hyreshusområde.

Förskola har fyra avdelningar där barnen är uppdelade i vardera två yngre- och äldregrupper. På enheten finns även Nattviolen som tillhandahåller omsorg på kvällstid, under helgen samt under nätter. Vår inne- och utemiljö är ändamålsenliga och inspirerande för barns utveckling och lärande.

Skogsdungen har ett eget kök där varierande och näringsriktig mat tillagas från grunden.

Arbetssätt/inriktning

I Förskolorna i Frövi finns en medveten tanke kring barns utveckling och lärande. På varje förskola skrivs verksamhetsmål och avdelningsmål, se prioriterade mål. Målen utgår ifrån förskolans läroplan, utvecklingssamtal och utvärderingar ifrån barn, föräldrar och arbetslagen. Utvärderingarna kan ni läsa mer om i vår kvalitetsrapport. Vi följer barnens utveckling och lärande kontinuerligt för att anpassa och utveckla vår verksamhet utifrån aktuell barngrupp.

Vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar, styrkor och erfarenheter, vilket kräver ett planerat och medvetet förhållnings- och arbetssätt. Vi använder oss av ett arbetssätt där personalen roterar mellan yngre- och äldreavdelningarna. Detta innebär att 1 eller 2 i personalen byter avdelning varje läsår. Vilket ger barnen en trygghet när de byter avdelning från yngre till äldre samt bidrar till att verksamheten utvecklas. Arbetslagen på enheten har stort samarbete i den dagliga verksamheten. Detta leder till en stärkt trygghet hos barnen och möjlighet att lära känna fler kompisar och vuxna.

Vi vill skapa trygghet i barngrupperna med närvarande och tillåtande pedagoger som är nyfikna på barns lärprocesser. Pedagogens uppgift är att utmana barnen vidare i sitt lärande. Vi ser att en positiv lärandemiljö tillsammans med medvetna pedagoger främjar barnets känslomässiga, sociala och intellektuella utveckling. Pedagogerna arbetar medvetet utifrån ICDP, ett förhållningssätt som syftar till att utveckla relationen mellan barn och pedagog, öka barnens nyfikenhet och lärande samt sätter gränser för barnets handlingar på ett positivt sätt. Verksamheten utgår från ett entreprenöriellt lärande där barnens kreativitet och nyfikenhet stimuleras, barnen ges möjlighet att få prova egna idéer och att lösa problem. Digital teknik är en naturlig del av verksamheten, och pedagogerna arbetar på ett medvetet sätt med lärplattor för att bygga vidare på barnens intresse samt vidga deras kunskapsområde.

Vi vill även att barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje under sin vistelse hos oss. Detta inleds med en inskolningsperiod tillsammans med barn och föräldrar. Vi har valt att arbeta med inskolning under 2 veckor för att barnen ska lära känna miljön, barnen och personalen tillsammans med sina föräldrar.

Förskolorna i Frövi ser varandra som tillgångar. Vi samarbetar för att få en spridning på kompetenserna inom förskolorna i syfte att få en likvärdighet i våra verksamheter.

Uppdaterad: 2018-03-09 

Sidansvarig: Jenny Risberg 0581-833 34