Translate site

Fakta om Rockhammars skola

Rockhammars skolenhet är en mindre skola. På enheten finns det för närvarande 22 elever i årskurs F-4. Rockhammars skola består av en äldre skolbyggnad, en ombyggd lärarbostad, två "paviljonger" och en förskola. Tillgången till lokaler är god och lokalerna är ändamålsenliga, men spridda i olika huskroppar. I anslutning till skolan finns en bollhall som drivs av Rockhammars IK och som skolan får tillgång till när det gäller idrottsverksamheten.

Arbetssätt/inriktning

Utifrån vårt uppdrag, vår vision och verksamhetsidé skapar vi en verksamhet som ska bidra till att ge barnen förutsättningar att lära, utvecklas och må bra. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande.

Barn behöver känna trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt få möjlighet till att använda alla sinnen och utveckla sin kreativitet. En god lärandemiljö främjar hälsan och i grunden handlar det om att bli sedd och känna sig värdefull.
Skolforskning visar att en bra pedagogisk verksamhet ofta bygger på en personlig relation mellan lärare och barn.

Förskolans och fritidshemmets verksamhet är samordnad före skolstart på morgonen och efter skoldagens slut. Förskoleklassen och skolår 1-3 är integrerade med varandra.

Uppdaterad: 2015-04-23 

Sidansvarig: Åsa Norgren 0581-890 00