Translate site

Sjukanmälan/Ledighet Storåskolan

Frånvaro / sjukanmälan av elever ska ske:

I första hand via dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

annars ring

År 4 - 5: 073-9573958

År 6 - 9: 0581-846 05

måndag - fredag

kl. 07:30 - 08:00

Observera att vid sjukdom ringer man och sjukanmäler eleven för varje dag som den måste frånvara från skolan, alternativt talar man om när man ringer första gången hur lång frånvaro man tror det kommer att röra sig om.

Ansökan om ledighet

Elever kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Innan ansökan lämnas till handledaren ska eleven be undervisande lärare att fylla i eventuella läxor. Upp till 10 dagar kan beviljas av ansvarig mentor, ledighet utöver dessa 10 dagar beviljas enbart av rektor.

Vårdnadshavare och elev ansvarar för att eleven inhämtar kunskap motsvarande det skolarbete som eleven går miste om under ledigheten.

Ledighet under period för nationella prov (åk 6 och 9) beviljas i regel inte i Lindesbergs kommun.

Skolan har inget ansvar för elevens skolarbete under den beviljade ledigheten. En förutsättning för beviljad ledighet är att eleven kan förväntas nå målen. Därför ska eleven göra visst skolarbete som annars skulle ha skett i skolan under den period som eleven är ledig. Under den period som eleven är ledig har skolan inte någon skyldighet att planera eller bistå elevens arbete på det sätt som skulle ha skett om eleven gått i skolan som vanligt. Det är därför elevens och vårdnadshavarens ansvar att informera sig om det arbete som annars skulle ha skett i skolan och se till att det blir utfört. När eleven är tillbaka i skolan tar skolans ansvar åter vid för att eleven når målen. Något extra stöd på grund av behov som uppstått till följd av ledigheten har skolan inte skyldighet att erbjuda.

Samlad bedömning

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas finns frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven och om eleven fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är, enligt förarbeten till Skollagen, till exempel vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.

Vad säger lagen?

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med ”kortare ledighet” avses upp till och med tio dagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Begreppet ”synnerliga skäl” innebär att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet. (Ur Skolverkets ”Mer om Utlandsvistelse och skolplikt, juli 2011”).

Fyll i och skriv ut ledighetsansökan direkt på nätet här!PDF

Inför en planerad ledighet ska eleven i god tid ta kontakt med lärare i de olika ämnen för att ta reda på om det är något som ska göras innan eller under ledigheten.

Komplettera därför ovanstående ledighetsansökan med detta blad.PDF

Uppdaterad: 2018-02-15 

Sidansvarig: Johanna Jönsson 0581-846 01