Translate site

Fördjupning av översiktsplan för Frövi tätort

På uppdrag av Lindesbergs kommun har Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 23 mars - 28 maj 2017.

Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen av Frövi. Planen ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser där de är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av centrum.

Klicka på bilden för att zooma

Planen har nu kommit fram till utställningsskedet och kommer ställas ut på bl a bibliotek och kommunens hemsida. Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre revideringar och kompletteringar av översiktsplanen samt förtydliganden av kartorna. Ändringar redovisas i den samrådsredogörelsen som följer med utställningshandlingen.

Utställningshandlingen finns länkad här nedanför och information kring utställningsskedet finns under länken Kungörelse.

Uppdaterad: 2017-11-10 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Per Lilja
Fysisk planerare
0581-810 81