Translate site

Fördjupning av översiktsplan för Frövi tätort

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, på uppdrag av Lindesbergs kommun. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 23 mars 2017 - 28 maj 2017 och har varit på utställning under perioden 26 oktober 2017 - 17 januari 2018.

Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för den framtida utvecklingen av Frövi. Planen ska skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Frövi genom att styra olika typer av markanvändning till de platser där de är bäst lämpade. Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av centrum.

Klicka på bilden för att zooma

Planen har nu kommit fram till antagandeskedet och har skickats vidare för politisk hantering. Inkomna synpunkter har resulterat i ett antal mindre revideringar och kompletteringar av översiktsplanen. Ändringar redovisas i det utlåtande som följer med antagandehandlingen. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska läsas tillsammans med planförslaget.

Antagandehandlingen finns länkad nedanför.

Uppdaterad: 2018-03-08 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Per Lilja
Fysisk planerare
0581-810 81