Translate site

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? antal poäng av 100

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

34

40

27

56

«

Kommentar

Baseras på Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som är en attitydundersökning. Resultatet är i stort sett detsamma som resultatet vid förra undersökningen år 2014. I jämförelse med samtliga övriga kommuner som deltagit i undersökningen, samt deltagande kommuner i samma storlek ligger Lindesberg lägre på samtliga områden. Genomsnittet för samtliga kommuner är 40. Intressant att se resultatet i förhållande till föregående mått Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamheter som visar att möjligheter och kanaler för insyn och inflytande finns, men att det inte upplevs som det enligt medborgarundersökningens resultat.

Undersökningen genomfördes hösten 2016, man kan läsa hela rapporten under rubriken Medborgarundersökning i vänstermenyn.

Definition av måttet

Kommunens Nöjd-Inflytandeindex, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur
nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över
kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina
förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och
"Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och
inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant
ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din
kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta