Translate site

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. % positiva svar

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

80

83

50

97

»

Kommentar

Något bättre resultat jämfört med föregående år som gör att vi går från ett rött resultat till ett gult.

Definition av måttet

Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket
eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i
åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat
undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är
exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av
äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden,
Socialstyrelsen.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta