Translate site

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen? %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

69,9

77,9

56,5

97,4

»

Kommentar

Nytt mått, tidigare redovisades resultat i de nationella proven, nu baseras resultatet på andel elever som fått godkänt i alla ämnen i årskurs 6. Medelvärdet är 78. Det finns även uppgifter om elever som fått godkänt i svenska, engelska och matematik, där kommunen ligger något lägre än medel, men andel godkända i svenska visar på en uppåtgående trend.

Definition av måttet

Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Antal elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven (betyg A-E) i samtliga ämnen som eleven läser dividerat med antal elever i årskurs 6 totalt. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skola. Elever med okänd bakgrund ingår. För dessa elever anges kommunen där de går i skolan som hemkommun. OBS! Måttet är inte direkt jämförbart mellan kommunerna på grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen i årskurs 6. Källa: Skolverket och SCB.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta