Translate site

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? antal dagar

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

145

58

210

5

«

Kommentar

En nedåtgående trend under de fyra senaste åren, då väntetiden gått från 31 till 145 dagar. Samtliga kommuner har en nedåtgående trend, vilket tyder på ett ökat tryck på platserna på äldreboenden, men vår väntetid har försämrats betydligt mycket mer än snittet. Finns även kompletterande mått som beskriver ytterfall, dvs de som fått vänta mer än 90 dagar, där vi ligger på rött.

Definition av måttet

Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet
inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg. Med
ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på särskilt boende
kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller
muntligt. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde
enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt
boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte.
Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som
avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som
vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre. Källa Egen
undersökning i kommunen.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta