Translate site

Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

74

78

57

90

­-

 

Kommentar

Måttet har gjorts om och går inte att jämföra med tidigare år. Kommunens resultat ligger något under snittet.

Måttet används som indikator i kommunfullmäktiges utvecklingsstrategi kopplat till inriktningsmålet: Medborgarna upplever bra service med kvalitet. Klicka i vänstermenyn för att läsa utvecklingsstrategin i sin helhet.

Definition av måttet

Avser bemötande när frågeställare kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning av frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, god, medelgod och dålig. Varje svar på mycket god ger 3 poäng, god ger 2 p, medelgod 1p och dålig 0p. Poängen summeras och divideras med maximalt möjlig poäng. Det som redovisas här är andel av maxpoäng i procent. Källa: Undersökning av externt företag.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta