Translate site

Nationella minoriteter -folkgrupper som alltid bott i Sverige 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den 1 januari 2010. Lagen gäller i alla kommuner och i regionala och statliga myndigheter och garanterar Sveriges nationella minoriteter ett grundskydd samt särskilda rättigheter för den som bor i ett förvaltningsområde för samiska, meänkieli eller finska. Sveriges nationella minoriteter är: samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Finskt förvaltningsområde

Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 2012, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). I Lindesbergs kommun har man rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har man även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 11 % invånare med finsk bakgrund.

Samråd

I kommunen hålls samråd med den nationella minoriteten sverigefinnar minst 2 gånger om året. Utskottet för stöd och strategis ordförande leder mötet.

Statsbidrag​

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag. Lindesbergs kommun får ett grundbelopp per år som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med lagen, för förbättringar av kommunens service för den finskspråkiga nationella minoriteten.

Uppdaterad: 2017-12-13 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30