Translate site

Hoito ja hoiva

Kunnan hoito- ja hoivayksikkö (Vård och Omsorg) tarjoaa tukea, hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta vanhuksille ja pitkäaikaissairaille, jotta nämä voisivat elää mahdollisimman itsenäistä ja riippumatonta elämää. Hoito- ja hoivayksikön tunnussanoja ovat hyvä kohtelu, turvallisuus ja osallisuus.

Sosiaalilautakunnan tavoitteena on, että vanhukset voivat asua omassa tutussa ympäristössään ja saada siellä päivittäisessä elämässään tarvitsemansa avun ja palvelut. Kun hoidon ja huolenpidon tarve on suuri, paikka erityisasunnossa voi tulla ajankohtaiseksi.

Oikeutta avun saamiseen säädellään sosiaalipalvelulaissa, ja kunkin ihmisen erityistarpeet ratkaisevat, millaista apua hänelle tarjotaan.

Hoito- ja hoivayksikkö noudattaa toiminnassaan kuntouttavaa toimintatapaa, mikä merkitsee sitä, että:

  • kannustamme palvelunkäyttäjää tekemään itse ne asiat, joista hän selviytyy
  • tuemme palvelunkäyttäjää asioissa, joista hän ei selviydy itse, ja hoidamme ne yhdessä palvelunkäyttäjän kanssa hänen edellytystensä mukaan
  • motivoimme ja kannustamme palvelunkäyttäjää tekemään omia valintoja ja autamme häntä säilyttämään harrastuksensa ja tottumuksensa sekä kantamaan vastuuta omasta arjestaan.

Meihin saa ottaa yhteyttä milloin tahansa, jos sinulla on kysyttävää.

Tuki ja apu kotona

Hoito- ja hoivan tavoitteena on että jokainen, niin pitkälle kuin on mahdollista itse voi päättää mitä apua hän tarvitsee.

Kunta tarjoaa m m asunnonsopeutumissta, päivätoimintaa, kotisairaanhoitoa, kotiapua, lyhytaikaisasumista, ateriapalvelua, kuntoutusta, palveluttiimiä, turvahalytintä.

Stöd och hjälp i hemmet - Lindesberg.se

           Stöd och hjälp i hemmet   Ett av Vård och Omsorgens mål är att äldre skall kunna bo kvar i sin vanda miljö och där få den hjälp och service som krävs för det dagliga livet. Därför kan den enskilde få stöd och hjälp för detta. Här hittar du information om vilket typ av stöd och hjälp du kan ansöka om.    

            

Näin haet

Jos et pysty itse huolehtimaan tarpeistasi tai et saa niitä täytettyä muulla tavalla, voit hakea tukitoimia kunnan hoito- ja hoivayksiköltä. Avustus muotoillaan siten, että elintasostasi tulee kohtuullinen ja saat paremmat mahdollisuudet elää itsenäistä elämää.

Hoito- ja hoivayksiköltä saatavaa apua koskeva hakemus lähetetään avuntarpeenkäsittelijöille, jotka vastaavat kukin omasta maantieteellisestä alueestaan. Hakemus tehdään kirjallisesti avuntarpeenkäsittelijältä saatavalla lomakkeella. Hakemus voidaan lähettää avuntarpeenkäsittelijöille tai se voidaan täyttää käsittelijän tapaamisen yhteydessä.

Miten avuntarpeenkäsittelijöihin saa yhteyden?

Avuntarpeenkäsittelijöiden palvelupuhelin, 0581-817 01, palvelee maanantaista torstaihin klo 8.00–9.30

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Hakemuksen saavuttua avuntarpeenkäsittelijä tekee selvityksen, joskus yhdessä muiden ammattiryhmien edustajien kanssa. Selvityksen aluksi tehdään yleensä kotikäynti, jolloin avuntarpeenkäsittelijä keskustelee hakijan tarpeista yhdessä hänen kanssaan. Avuntarpeenkäsittelijä selvittää myös mm. sen, mistä askareista hakija selviytyy itse ja mihin hän tarvitsee apua, millainen sosiaalinen verkosto hakijalla on ja miten paljon apua hän voi saada omaisiltaan. Avuntarpeenkäsittelijä tekee sen jälkeen avustuspäätöksen hakijan tilanteen ja tarpeiden perusteella. Jos avuntarpeenkäsittelijä on sitä mieltä, että hakijan tarpeet voidaan täyttää muulla tavalla, hakemus saatetaan hylätä. Hakijalla on oikeus vaatia hyvää kohtelua ja hakemuksen oikeusturvallista käsittelyä. Hänellä on oikeus sanoa mielipiteensä selvityksen sisällöstä ennen avustuspäätöksen tekoa. Päätös on annettava kirjallisesti ja sen pitää olla selkeästi perusteltu.

Päätöksestä valittaminen

Hakijan on aina saatava hakemukselleen selkeästi perusteltu, kirjallinen päätös. Jos hakija ei ole tyytyväinen päätökseen, hänelle on kerrottava, miten siitä voi valittaa. Avuntarpeenkäsittelijä antaa tietoa valitusmenettelystä. Valitus on lähetettävä sosiaalilautakunnalle kolmen viikon kuluessa päätöksen saamisesta. Asianomainen käsittelijä tekee tällöin uuden arvion. Hakijalle tiedotetaan päätökseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Mikäli päätöstä ei muuteta, hakemus lähetetään hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.


Uppdaterad: 2017-07-06 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30

Yhteystiedot

Vaihde 0581-810 00