Translate site

Toimintatuki

Toimintatuen osasto on yksi Lindesbergin kunnan sosiaalihallinnon alaisuudessa toimivasta kolmesta osastosta, joilla on yhteinen lautakunta, sosiaalilautakunta.

Toimintatuen osasto vastaa toimintarajoitteisille henkilöille tarjottavasta tuesta.

  • Tavoitteena on antaa toimintarajoitteisille henkilöille sellaista tukea, että he voivat osallistua yhteiskuntaelämään muiden kanssa tasavertaisin ehdoin.
  • Toimintatuen osastolle ovat tunnusomaista hyvä palvelutaso ja hyvä kohtelu. Toimintatuen osasto tulee käsittää innovatiiviseksi ja itsestään selväksi yhteistyökumppaniksi sekä kunnan sisällä että ulkoisesti.
  • Osaston tarjoamia tukitoimia ovat mm. normaaliasunnossa tai ryhmäasunnossa tarjottava tuki, päivätoiminta, yhteyshenkilö, saattaja tai henkilökohtainen apu.

Tukea haetaan käsittelijältä.

Kaikkien toimintatukiyksikön kanssa asioivien tulee saada hyvä kohtelu, asiansa oikeusturvallinen käsittely ja ammattimaista tukea.

Näin haet

Yksityishenkilöt voivat hakea tukitoimia eräille toimintaesteisille annettavaa tukea ja palvelua koskevan lain (LSS) sekä sosiaalipalvelulain (SoL) nojalla. Selvitys ja päätös tehdään yksilöllisen tarvearvioinnin perusteella. Hakemus voidaan jättää käsittelijälle joko suullisesti tai kirjallisesti.

Kuka voi anoa apua? 

Hakemuksen voi tehdä tukea tarvitseva henkilö tai hänen huoltajansa. Mikäli hakija ei voi itse puhua puolestaan, valtakirjan saanut henkilö, esimerkiksi uskottu mies tai edunvalvoja, voi toimia hänen edustajanaan.

Miten tukea haetaan?

Hakemus voidaan tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti ja se jätetään tai lähetetään käsittelijälle.

Selvitys ja päätös

Hakemus jätetään käsittelijälle. Tukea ensimmäistä kertaa hakevalle lähetetään vahvistus hakemuksen vastaanottamisesta joko kirjeitse tai sähköpostitse. Selvitys aloitetaan mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen viikon kuluessa hakemuksen saapumispäivästä. Selvityksen aluksi käsittelijä tapaa hakijan. Selvitystä varten saatetaan tarvita lääkärintodistus tai muita todistuksia. Selvitys on päätöksen perustana. Hakemus voidaan hyväksyä tai hylätä (kokonaan tai osittain). Hakijalla on oikeus sanoa mielipiteensä selvityksen sisällöstä ennen päätöksen tekoa.  

Mitä tapahtuu avun myöntämisen jälkeen?

Mikäli apua myönnetään, asia annetaan asianomaisen palveluntuottajan hoidettavaksi. Asianomainen yksikköpäällikkö huolehtii siitä, että hakija saa hänelle myönnetyn avun ja tuen laatimalla toteutussuunnitelman yhdessä hakijan kanssa.

Maksut

Apu on pääsääntöisesti maksutonta. Yksittäisen henkilön tarvitsemista hoito-, valvonta- tai tukitoimista ei siis peritä maksua.

Uppdaterad: 2017-07-06 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30

Yhteystiedot

Vaihde 0581-810 00