Translate site

Bergslagens överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken.

Överförmyndarnämnden består av fem ledamöter och fyra ersättare.

  • En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är det en eller båda föräldrarna tillsammans som är barnets förmyndare.
  • En god man är en man eller kvinna, vars uppgift t ex kan vara att hjälpa en äldre eller sjuklig person, eller en person med psykisk ohälsa att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för personen. Till god man förordnas vanligtvis lekmän.
  • Förvaltare förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk ohälsa är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den person som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode efter normer som fastställts av kommunfullmäktige.

Den som är intresserad av att åta sig uppdraget att bistå en handikappad eller annan person med hjälpbehov i olika mänskliga, ekonomiska eller rättsliga angelägenheter kan ta kontakt med Överförmyndaren i kommunen.

Överförmyndare

Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) har en gemensam överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsberg.

Uppdaterad: 2015-03-09 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

E-post

Postadress
Överförmyndarnämnden
Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg