Translate site

Lagar som styr kommunen

Här kan du läsa om några av de lagar och som kommunen måste följa i sin verksamhet. Förutom dessa lagar finns även speciallagar som reglerar verksamheten i nämnderna.

Tryckfrihetsförordningen — offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar "till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning". För sekretesshandlingar gäller en särskild ordning.

Kommunallagen

Kommunallagen (KL) reglerar bland annat kommunernas uppgifter. Kommunerna i Sverige har stor självbestämmanderätt och ansvarar för lokala frågor i medborgarnas närmiljö, t.ex. grundskola och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor samt energifrågor.

Kommunerna utfärdar också olika typer av tillstånd, t.ex. bygglov och utskänkningstillstånd och är aktiva i frågor som rör näringslivsutveckling, turism och kultur på orten.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innehåller bestämmelser om registrering, utlämnande av allmänna handlingar och särskilda bestämmelser om automatisk databehandling. Lagen anger att allmänna handlingar med hemliga uppgifter måste registreras/diarieföras och att övriga allmänna handlingar ska hållas ordnade så att de är sökbara.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (FL) innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna (t.ex. nämnderna) ska handlägga ärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så gäller bestämmelserna i den lagen/förordningen.

Förvaltningslagen anger rättigheter och skyldigheter för myndigheten och för enskilda, samt innehåller regler om överklagande.

Lagen anger också den skyldighet som myndigheten (t.ex. Lindesbergs kommun) har att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.  Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

En viktig bestämmelse i lagens § 7 är: "Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt ska myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra."

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PuL) gäller för all behandling av personuppgifter. Lagen syftar till att skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter. Med personuppgift menas "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet".

Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas. Behandling av personuppgifter inom kommunal förvaltning omfattas även de av bestämmelserna i PuL.

Kontaktperson för frågor om PuL i kommunen är Gunnar Jaxell, 0581-812 03.

Uppdaterad: 2015-03-16 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post