Translate site

Allmänna villkor och bestämmelser för föreningsbidrag

En förening som vill söka föreningsbidrag måste uppfylla vissa villkor. Nedan hittar ni villkoren som en förening måste uppfylla för att vara bidragsberättigande.

Mål

Föreningsbidragen ska främja:

 • Barn och ungas deltagande i kultur och fritidsaktiviteter
 • Kommuninvånares folkhälsa
 • Jämställdhet och etnisk mångfald
 • Breddidrott och elitutveckling
 • Mångfald inom kulturområdet från bredd till spets.

Kommunen vill med sina olika bidragsformer i första hand stödja verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 3-20 år.

Bidragsberättigade föreningar

För att vara berättigad att söka föreningsbidrag ska föreningen uppfylla de juridiska kraven som ideell förening samt uppfylla något av villkoren

 • Bedriver barn- och ungdomsverksamhet
 • Berikar det lokala kultur- och fritidsutbudet i Lindesbergs kommun
 • Främjar folkhälsan i Lindesbergs kommun
 • Bedöms göra en samhällsnyttig insats i Lindesbergs kommun
 • Är studieförbund verksamma i Lindesbergs kommun.

Allmänna bestämmelser för bidrag

 1. Föreningen ska uppfylla kraven för att vara en ideell förening genom att - ha ett ideellt ändamål - bedriva en ideell verksamhet - tillämpa en öppen medlemsantagning och - inte gynna medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med stadgar som uppfyller kraven för en ideell förening samt årligen hålla årsmöte som väljer styrelse och revisorer.
 2. Föreningen ska bedriva en utåtriktad verksamhet som faller inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden.
 3. Föreningen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun.
 4. Minst 50 % av föreningens medlemmar ska vara bosatta i Lindesbergs kommun.
 5. Föreningen ska ha minst 20 medlemmar som betalt medlemsavgift. Medlemskapet i föreningen är frivilligt och ska ske genom en aktiv handling av medlemmen som personligen betalar medlemsavgiften. Medlemsavgiften ska årligen vara minst 50 kr per medlem eller 150 kr för familjemedlemsskap. Medlemmen ska vara upptagen i föreningens medlemsförteckning med personnummer, namn och kontaktuppgifter.
 6. Föreningen ska ha varit registrerad i kommunens föreningsregister i ett år innan föreninge är berättigad att söka bidrag.
 7. Föreningen ska ha ett förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika villkor och föreningens ska motverka diskriminering och kränkande behandling.
 8. Föreningens verksamhet ska aktivt präglas av ett tobaks-, alkohol- doping- och drogfritt förhållningssätt.
 9. Förening med barn- och ungdomsverksamhet under 18 år ska tillämpa och vägledas av FN:s barnkonvention och samtliga föreningar ska vägledas av FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 10. Förening med idrottslig verksamhet ska följa idrottens idéprogram – Idrotten vill.
 11. Förening som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd/förvaltning kan endast om samordning mellan nämnderna/förvaltningarna sker, få bidrag från Tillväxtförvaltningen för samma verksamhet eller ändamål.
 12. Föreningen ska ha ett på föreningen registrerat plus- eller bankgirokonto dit utbetalning kan ske.
 13. Bidrag ges inte till religiös eller politisk verksamhet. Däremot kan religiösa och politiska föreningar söka bidrag för traditionell kultur- och fritidsverksamhet om de saknar religiösa och politiska syften och innehåll.

Ansökan om föreningsbidrag

 1. Ansökan om föreningsbidrag kan bara lämnas av föreningsstyrelsen och ska kunna styrkas med protokollsutdrag. Sektion eller enskild föreningsledare kan inte söka föreningsbidrag i föreningens namn om de inte fått fullmakt av föreningens styrelse.
 2. Förening som ansöker om föreningsbidrag är skyldig att vara väl insatt i tillväxtförvaltningens bidragsbestämmelser och löpande ta del av information på förvaltningens hemsida och föreningsutskick samt delta på informationsträffar.
 3. Förening som har för avsikt att söka ett större bidrag ska ha en dialog med tillväxtförvaltningen innan ansökan lämnas in.
 4. Ansökan om bidrag tas enbart emot digitalt.
 5. Till ansökan om föreningsbidrag ska alltid bifogas föreningens senast verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse.
 6. Fullständiga ansökningshandlingar ska vara tillväxtförvaltningen tillhanda senast det datum som anges i bidragsbestämmelserna eller som meddelas på annat sätt.
 7. För sent inkommen ansökan behandlas inte.

Granskning och uppföljning

 1. Förening som beviljats ekonomiskt stöd av tillväxtförvaltningen, är skyldig att i minst fem år arkivera räkenskapshandlingar, revisionshandlingar, medlemsförteckning och närvarokort som ska finnas till förfogande för granskning, om tillväxtutskottet så beslutar.
 2. Tillväxtförvaltningen äger rätt att från föreningen begära in de yttranden, förklaringar och upplysningar i övrigt som är av betydelse för beviljande av ekonomiskt stöd.
 3. Förekommer bedömning om att föreningen gjort sig skyldig till missbruk eller lämnat oriktiga uppgifter kan kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall besluta att stänga av föreningen från rätten att söka föreningsbidrag. I särskilda fall kan föreningen polisanmälas. Bidrag som betalts ut på oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet.
 4. Om Lindesbergs kommun, vid tidpunkten för utbetalningar av föreningsbidrag, har fordringar på förening, har kommunen rätt att avräkna dessa fordringar mot de bidrag föreningen är berättigad till.
 5. Tillväxtförvaltningen kommer varje år att välja ut föreningar som erhåller bidrag för särskild granskning.
 6. Tillväxtutskottet äger rätt, efter prövning i enskilt fall och om särskilda skäl föranleder det, att besluta om undantag från gällande bidragsbestämmelser.


Uppdaterad: 2016-01-13 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66