Translate site

Orter i kommunen

Fellingsbro

18 km n.v. om Arboga. Fellingsbro, beläget strax norr om Arbogaån, är industri- och villaort. Fellingsbro består av slättbygd längs Arbogaån och dess biflöden, omgiven av småbrutna odlingsbygder samt av skogsområden i norr och på höjdsträckningen Käglan i söder. Inom området finns ca 430 fornlämningar. Några stenåldersboplatser med gropkeramik finns på skogsbranten i söder, och ett fåtal rösen kan vara från bronsåldern. Flertalet fornlämningar härrör dock från yngre järnåldern och är i regel belägna på små gravfält vid byarna i jordbruksbygden. Dessa har sannolikt bebyggts först under vikingatid. Tre fornborgar är kända. Över Käglan leder en gammal färdväg, invid vilken bl.a. finns en medeltida ruin.

Den ovanligt stora treskeppiga stenkyrkan härstammar till sina äldsta delar troligen från 1200-talet, men om- och tillbyggdes senare under medeltiden till sin nuv. storlek, då också det sannolikt ursprungliga tornet påbyggdes. Vid en omfattande ombyggnad 1806-11 omgestaltades kyrkan helt i nyklassicistisk anda. Altaruppsatsen är gjord av Olof Gerdman 1744. Ett altarskåp från ca 1515, tillverkat i Antwerpen, är också bevarat liksom en gotländsk dopfunt från 1200-talet. Båda klockorna är medeltida; storklockan är från 1460. På kyrkogården står en kastal från 1200-talet. Spannarboda kyrka, den norra församlingsdelens kyrka, är en tornlös träkyrka med valmat skiffertak, uppförd 1923.
Länk: Fellingsbro Portallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frövi

18 km s.ö. om Lindesberg. Frövi beläget vid Väringens norra ände, är järnvägsknut. Största industri är BillerudKorsnäs Frövi med tillverkning av kartong och massa. Pendling sker till Örebro och Arboga. Strax utanför Frövi ligger Hinseberg, kriminalvårdsanstalt för kvinnor. Frövi består av småbruten odlingsbygd vid sjön Väringen, nu delvis tätbebyggd. Bortsett från lösfynd från stenåldern och ett röse är fornlämningar ej kända. Kyrkan av sten med torn och absidformat kor byggdes 1858-60, varvid den föregående medeltidskyrkans korsarmar från 1790-talet behölls. Koret har kalk- och glasmålningar av Einar Forseth från 1919. Kyrkan ligger i Näsby.
Länk: Positiva Frövilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Guldsmedshyttan 

15 km n.v. om Lindesberg. Bruksnäringen på orten har anor sedan mitten av 1500-talet. Största arbetsgivare är Vestas Castings Guldsmedshyttan AB. Guldsmedshyttan bröts 1917 ur Linde socken som egen församling. Den nygotiska korskyrkan av tegel med smalare kor och sidoställt torn invigdes 1895.
Länk: storadalen.se/guldsmedshyttanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gusselby

5 km n. om Lindesberg. Gusselby är bostadsort och ligger vid riksväg 68.
Länk: storadalen.se/gusselbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lindesberg

Tätort och centralort (stad) i Lindesbergs kommun. 40 km n. om Örebro. I Lindesberg, som tidigare dominerades av den omkringliggande Bergslagens järnhantering, är kommunen, lasarettet och Arvin Meritor AB (verkstadsindustri) stora arbetsgivare. Lindesberg består av flera mindre dalgångsbygder i Arbogaåns sjösystem, omgivna av kuperad skogsmark. Hyttplatser, många med bevarade ruiner, hammarplatser och talrika gruvhål är lämningar efter den bergshantering, som skapade den nuvarande bygden fr.o.m. medeltiden. Kyrkan av sten härrör troligen från 1300-talet. Den breddades och gjordes treskeppig vid en 1658 fullbordad ombyggnad, varvid kyrkan fick sin nuvarande kvadratiska form. Tornet stod färdigt 1683. Kyrkan skadades svårt vid en brand 1869 men återuppfördes. Tornspiran tillkom 1920-22. Korfönstren har glasmålningar av Gunnar Torhamn. En oljemålning från 1600-talet tillskrivs Gerrit van Honthorst.

Löa

Löa är en liten by i norra delarna av Lindesbergs kommun och tillhör Ramsbergs församling. Byn är uppdelad i Östra Löa och Västra Löa och skiljs åt av riksväg 50 (mellan Örebro och Falun) som passerar genom den vidsträckta byn. Postadress är Kopparberg, vilket kan ställa till förtret för att identifiera var byn befinner sig.
Löabygden är präglad av den jordbruksbygd som förvaltats av självägande bönder (till skillnad från församlingens östra delar som utgjorts av arrenderande bönder), samt av Löa Hytta, som än idag är i drift av hyttlaget, dock utan annan verksamhet än museal.
Länkar:

Ramsberg

25 km n. om Lindesberg. I Ramsberg, som ligger vid sjön Glien, finns en del småföretag. Ramsberg består av flera små dalgångsbygder, omgivna av bruten och skogig bergslagsterräng. Lågtekniska järnframställningsplatser från järnåldern finns, i övrigt saknas förhistoriska fornlämningar. Ca 15 hyttruiner och talrika gruvhål är från senare bergshantering. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och smalare halvrunt kor byggdes 1788-90 och ersatte en träkyrka från 1673. Altaruppsatsen från 1723 är utförd av Caspar Schröder.
Länkar:

Rockhammar

15 km s.ö. om Lindesberg. I Rockhammar, som ligger vid Sverkestaån, finns en del industriverksamhet, bl.a. Korsnäs Rockhammar AB (pappersbruk).
Länk: Rockhammar.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storå

15 km n. om Lindesberg. Storå, som ligger vid sjön Råsvalen, är industri- och bostadsort.
Länk: storadalen.se/storalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stråssa

20 km n. om Lindesberg. Stråssa var tidigare gruvort; numera finns en del mindre verksamheter.
Länkar:

Vasselhyttan

Länk: storadalen.se/vasselhyttanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vedevåg

10 km s.ö. om Lindesberg. I Vedevåg finns Wedevåg Tools AB (verktyg) och Wedevåg Färg AB (färg och lacker). Dessa företag har sina rötter i Wedevågs Bruks AB, med anor från 1538. Det åttkantiga kapellet av sten byggdes 1836-37 och ersatte ett träkapell från 1735. Efter restaurering överlämnades kapellet till Lindesbergs församling 1916.
Länk: Vedevågsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2017-05-29 

Mer information

Länkar till andra webbplatser

Lindesbergs kommun ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.