Translate site

Beslut om utbyggnad av Björkhagaskolan

Kommunstyrelsen har den 29/8 gett ett formellt klartecken till utbyggnaden av Björkhagaskolan.

Idag har Björkhagaskolan kapacitet att ta emot 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Med förslaget till utbyggnad ska Björkhagaskolan i framtiden kunna ta emot 550 elever. Alltså ytterligare 200 jämfört med idag. Enligt plan ska utbyggnaden vara klar till höstterminen 2018. Barn och utbildningsnämnden hoppas på byggstart i oktober.
– Motiveringen är att grundskolorna F-6 i Lindesberg inte kan ta emot fler elever.
För att vi ska kunna tillgodose en bra studiemiljö för eleverna och en bra arbetsmiljö för personalen, är vårt förslag att grundskolans hela organisation ses över i tre etapper, säger Henrik Arenvang, förvaltningschef.

Utbyggnaden av Björkhagaskolan är den första etappen. Den andra etappen gäller tillstånd att projektera för en ny 7-9 skola i nära anslutning till Brotorpsskolan på Stadsskogsvallen för sexhundra elever. I samband med nybygget renoveras Brotorpsskolan för att få kapacitet för 550 elever, samtidigt som även särskolan samlokaliseras till det nya skolområdet.

I den nya 7-9 skolan planeras även ett större produktionskök som ska leverera tretusen portioner om dagen till verksamheter inom både barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Lindeskolans kök, som tidigare producerat mat till flera av kommunens skolor och äldreboenden, kommer då enbart att leverera mat till Lindeskolan.

Mer information: Henrik Arenvang, förvaltningschef tfn 0581-811 86

Ärendet har beretts under ett antal möten sedan våren 2016 i en av kommunstyrelsen utsedd styrgrupp. Även arbetsgrupper bestående av personalrepresentanter har arbetat för att ta fram ändamålsenliga förslag för verksamheten. Arbetet har letts av en extern konsult i samarbete med en processledare från barn och utbildningsförvaltningen. Det kommunala bostadsbolaget FALAB har även de medverkat i hela processen. Elever har deltagit i arbetet via särskilt anordnade arbetsmöten.

Mer info om förslaget
Grundskolans organisation byggs om i tre etapper:

Etapp 1: Björkhagaskolan byggs ut för att kunna ta emot 550 elever mot dagens 350 elever. Även skolområdet rustas upp.

Etapp 2: En ny högstadieskola byggs i nära anslutning till Brotorpsskolan för 600 elever. Brotorpsskolan renoveras för att kunna ta emot 550 elever. Särskolan samlokaliseras på samma skolområde. Den nya skolan rymmer även att produktionskök med kapacitet att leverera 3000 portioner per dag.

Etapp 3: Barn och utbildningsförvaltningen lämnar Kristinaskolan (F-6) samt Stadsskogskolan (7-9).