Translate site

Förmyndare, god man och förvaltare

En del personer har svårt att själva bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga angelägenheter. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar. Ansökan kan göras av den enskilde eller kommunens handläggare.

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är det en eller båda föräldrarna tillsammans som är barnets förmyndare.

En god man är en person som till exempel har till uppgift att hjälpa en äldre, sjuklig eller en person med funktionsnedsättning med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer och sörja i övrigt för personen.

Förvaltare förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode efter normer som fastställts av kommunfullmäktige. Den som är intresserad av att åta sig uppdraget att bistå en person med funktionsnedsättning eller annan person med hjälpbehov i olika mänskliga, ekonomiska eller rättsliga angelägenheter kan ta kontakt med Överförmyndaren. Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. 

Uppdaterad: 2017-08-29 

Sidansvarig: Madde Gustavsson

Kontakt

Överförmyndarhandläggare
Lindesbergs kommun

Julia Mattsson
0580 - 804 20

Mer information

Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) har en gemensam överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsberg.