Translate site

Ansökan

Utifrån LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen) har den enskilde rätt att söka insatser. Utredning och beslut utgår från en individuell behovsbedömning. Ansökan görs muntligen eller skriftligen till handläggare.

Vem kan ansöka om insatser?

Ansökan görs av den enskilde eller vårdnadshavare. I de fall där den enskilde inte kan föra sin egen talan kan en person som fått fullmakt företräda den enskilde exempelvis god man eller förvaltare.

Hur ansöker du?

Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt. Blankett finns i rutan till höger. Ansökan lämnas eller skickas till handläggare.

Utredning och beslut

Ansökan inlämnas till handläggare. En skriftlig bekräftelse om att ansökan mottagits skickas per brev eller e-post till förstagångs sökande. Utredningen påbörjas snarast och senast inom tre veckor från det datum ansökan inkommit.
Utredningen inleds med att handläggaren träffar den sökande. Vid utredningen kan läkarintyg eller andra intyg behövas inhämtas. Utredningen ligger till grund för beslut. Ansökan kan beviljas eller avslås (helt eller delvis). Den sökande har rätt att ge synpunkter på innehållet i utredningen innan beslut fattas.

Överklagande av beslut

Du ska alltid få ett skriftligt beslut på din ansökan med tydlig motivering till det beslut som tagits. Den som inte är nöjd med beslutet ska få information om hur beslutet kan överklagas.

Överklagan ska vara insänt till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Berörd handläggare gör då en förnyad bedömning. Om beslutet ändras får du ett besked om detta. Om beslutet inte ändras skickas din ansökan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Mer detaljerad information om vad du ska tänka på när du överklagar ett beslut finns på sidan Överklagan.

Vad händer efter det att insatsen beviljats?

Om insatsen beviljats lämnas ärendet vidare till aktuell utförare/verkställare. Den aktuella enhetchefen ser till att du får den hjälp och det stöd som beslutats, det sker genom att en genomförande plan upprättas tillsammans med den det aktuella beslutet gäller.

Kostnader

Insatserna är i huvudsak kostnadsfria. Med det menas att det inte tas inte ut någon avgift för den omvårdnad, tillsyn eller det stöd som den enskilde är i behov av.

Uppdaterad: 2018-03-06 

Sidansvarig: Jessica Öhlund 0581-810 84

Kontakt

Handläggare
Madelene Adamsson
0581-812 89
Barbro Jungmarker
0581-812 93

Telefontid
Måndag, fredag
8.00-9.00
Tisdag, onsdag, torsdag
13.00-14.00