Translate site

Ansökan

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att ansöka om insatser för vård och omsorg. Biståndet skall utformas på ett sådant sätt att du får en skälig levnadsnivå och stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ansökan om insatser skickas till en biståndshandläggare. Ansökan ska vara skriftlig, blankett finns för utskrift här till höger eller att hämta hos biståndshandläggarna. Ansökan kan antingen skickas in till biståndshandläggarna eller så fyller du i ansökan när du träffar handläggaren.

Hur når jag biståndshandläggarna?

Biståndshandläggarnas servicetelefon tel. 0581-817 01 är öppen måndag-fredag 8.00-9.30. Du kan även skicka e-post till: bistandshandlaggare@lindesberg.se

Vad händer sedan?

När ansökan är inkommen genomför biståndshandläggaren, ibland tillsammans med andra yrkeskategorier, en utredning. Utredningen inleds oftast med ett hembesök där biståndshandläggaren tillsammans med den som söker diskuterar dina behov. Biståndshandläggaren tar också reda på vilka sysslor du själv klarar av och vilka du inte klarar av, hur ditt sociala nätverk ser ut och i vilken mån närstående kan hjälpa till. Utifrån din situation och dina behov fattar sedan biståndshandläggaren beslut om bistånd. Om biståndshandläggaren anser att dina behov kan tillgodoses på annat sätt kan din begäran avslås.

Du har rätt att ställa krav på gott bemötande och rättsäker handläggning. Du har rätt att ge synpunkter på dokumentationen från utredningen innan biståndsbeslutet fattas. Beslutet ska sedan vara skriftligt och tydligt motiverat.

Överklagande av beslut

Du ska alltid få ett skriftligt beslut på din ansökan. Av beslutet ska framgå vilken hjälp du ska få eller varför du fått avslag på din ansökan. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur man överklagar får du av biståndshandläggarna. Överklagan skall vara insänd till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Berörd handläggare gör då en förnyad bedömning. Om beslutet ändras får du ett besked om detta. Om beslutet inte ändras skickas din ansökan till förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Uppdaterad: 2017-08-29 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47