Translate site

Tryggt att veta

Sekretess/tysnadsplikt
Alla som arbetar inom socialförvaltningen har sekretess. Det innebär att du som behöver stöd kan känna dig trygg och förvissad om att ingenting om dig yppas för utomstående. Personalen får inte lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet eller närstående utan ditt samtycke. Sekretessen gäller även efter det att personalen slutat sin anställning.

Gåvor och testamente
Personalen som arbetar inom socialförvaltningen får inte ta emot penninggåvor eller andra gåvor av värde. Personalen får inte medverka vid upprättande av testamente, gåvobrev eller liknande.

Hantering av privata medel
Det finns riktlinjer för hur hantering av privata medel ska ske inom vård och omsorg. Riktlinjerna syftar till att skydda den enskildes privata medel men också för att skapa säkerhet för berörd personal.

För mer information gå till gröna rutan till höger

Uppdaterad: 2017-07-07 

Sidansvarig: Raija Spjuth 0581- 846 47