Slam och latrin

Du kan söka dispens för förlängt slamtömningsintervall, befrielse från hämtning av slam och för spridning på jordbruksfastighet.

Slam

Tömning av slam från enskilda avlopp sker minst en gång per år. Det finns möjlighet att få tömning två gånger per år enligt turlista, kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen för mer information. Du kan också få extratömning vid behov.

Latrin

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen hämtar inte längre latrinen från din
torrklosett. Du måste därför kompostera latrinen själv. Innan du börjar
kompostera latrin från torrklosett, till exempel utedass, måste du ansöka om det hos Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Att kompostera toalettavfall är fördelaktigt på många sätt. Du får ett utmärkt gödningsmedel till trädgården och avfallet behöver inte transporteras långa sträckor. Anledningen till att latrinen måste komposteras är att sjukdomsframkallande mikroorganismer ska dö och att latrinen/slammet ska bli så pass multnat att växterna kan ta upp näringen.

​Slamdispenser

Du kan söka dispens för förlängt slamtömningsintervall, befrielse från hämtning av slam och för spridning på jordbruksfastighet. Alla dispenser är personliga och gäller inte om fastigheten till exempel får nya ägare eller om förutsättningarna på fastigheten ändras - om avloppsanläggningen används under en längre period än vad som uppgetts eller av fler personer.

Förlängt intervall i slamtömningen

Om du har en godkänd avloppsanläggning kan du få förlängt intervall i slamtömningen. Är anläggningen inte godkänd finns inte denna
möjligheten.

Befrielse från slamtömning - obebodd fastighet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen kan medge uppehåll på ett år i slamhämtningen om fastigheten står oanvänd tillfälligt, exempelvis vid en längre utlandsresa eller vid försäljning.

Om fastigheten inte ska användas under en längre tid söker du istället befrielse från slamtömning. Befrielse lämnas endast om fastighetens avlopp inte används alls, befrielsen gäller i fem år. Om samma förutsättningar kvarstår efter fem år får du lämna in en ny ansökan till nämnden.

Befrielse från slamtömning - eget omhändertagande

Du kan själv ta hand om slammet från din avloppsanläggning på din fastighet om du har rätt teknisk utrustning. Kontakta Miljökontoret om du har frågor.

Spridning av slam på jordbruksmark

Du som lantbrukare kan få dispens att sprida slam/latrin tillsammans med gödsel från djur på din jordbruksmark. Dispensen söker du hos Miljökontoret.

Avgift

För handläggningen av undantag från avfallsföreskriferna tar Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ut en avgift motsvarande 1 timmes handläggningstid, enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. Avgift tas ut även om du får avslag på din ansökan.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad