Bryggor och sjöbodar

För arbeten som utförs i vatten, så kallad vattenverksamhet.

Småbåtshamnar

Byggande av brygga, grävning/muddring eller utfyllnad i vatten, behöver du oftast göra en anmälan eller söka tillstånd. Undantag är exempelvis om det är uppenbart att inga andra intressen skadas av verksamheten.

Det är den som utför arbetet som ska kunna visa att så är fallet. Miljökontoret handlägger anmälningar om vattenverksamhet som gäller bryggor. Övriga anmälningar handläggs av länsstyrelsen.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad