Handlingar och ritningar som behövs vid lov/anmälan

Vid ansökan om lov eller anmälan kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar.

Följande handlingar behöver du skicka in

 • Plan- och fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Markplaneringsritning
 • Situationsplan (tomtkarta)
 • Nybyggnadskarta
 • Uppgifter om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning
 • Miljöinventering (vid rivning av åtgärder)
 • Uppgift om färgsättning (inom kulturmiljöområden

Lista över ritningar och andra dokument som krävs för det du vill bygga

Information om vilka ritningar och andra dokument som behövs för det du vill bygga Pdf, 241.1 kB.

Klimatdeklaration av byggnader

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader började gälla den 1 januari 2022. Lagen berör nya byggnader där bygglov söks från och med det datumet, och syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet.

Den nya lagen innebär att byggherren ska redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet i en så kallad klimatdeklaration som ska registreras hos Boverket i Boverkets register för klimatdeklarationer.

Vilka byggnader omfattas av lagen om klimatdeklaration för byggnader

Kravet på klimatdeklaration gäller enbart när du ska uppföra en ny byggnad som kräver bygglov och gäller alltså inte vid om- eller tillbyggnad.

Det finns undantag från kravet på att upprätta och ge in en klimatdeklaration för:

 • Byggnader där byggherren är en privatperson som uppför eller låter uppföra byggnaden privat.
 • Byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år.
 • Byggnader som inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6,7 eller 9 § PBL.
 • Byggnader för industri- eller verkstadsändamål.
 • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.
 • Byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter.
 • Byggnader som är avserddea för totalförsvaret och byggnader av betydelse för Sveriges särkerhet.
 • Byggnader med vissa statliga byggherrar.

Mer information om ritningar och handlingar Länk till annan webbplats.

Klimatdeklaration - en handbok Länk till annan webbplats.

Exempel på klimatberäkning Länk till annan webbplats.

Förslag till kontrollplan

Kontrollplan instruktion Pdf, 590.4 kB.

Kontrollplan tom mall Excel, 16.5 kB.

Exempel på kontrollplaner Excel, 70.7 kB.

E-tjänst

Bygglov, rivningslov och bygganmälan på etjanst.lindesberg.se Länk till annan webbplats.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad