Riva, rivningslov

Om du vill riva eller montera ned en byggnad eller delar av en byggnad måste du oftast söka rivningslov eller anmäla det till byggnadsnämnden.

Rivningslov

Rivningslov krävs för byggnader som ligger inom detaljplanelagt område, eller om krav på rivningslov finns i områdesbestämmelser. Rivning får inte påbörjas förrän du fått ett startbesked, som ges efter att byggnadsnämnden fastställt kontrollplanen.

Rivningsanmälan

Rivningsanmälan krävs för att riva hel eller del av byggnad som har fått uppföras utan bygglov, t.ex. om byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område. Kontrollansvarig kan krävas vid större rivningsåtgärder både inom och utanför detaljplanelagt område. 

Rivningsavfall

Vid rivning uppstår stora mängder avfall. I rivningsavfallet finns både material som kan återanvändas och återvinnas och farliga ämnen som måste tas omhand. Rivningen ska därför ske på ett sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig.

Inventering och sortering

Innan en byggnad får rivas måste en materialinventering göras av allt material i byggnaden som kan innehålla farliga ämnen. Byggherren är ansvarig för att inventering och sortering görs av rivningsavfallet.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 8-12 och 13-16.
  • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad