Byggsanktionsavgifter

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen.

När byggsanktionsavgift ska tas ut

Ansök alltid om bygglov och invänta startbesked på ansökan innan du påbörjar ett bygge. Att inte invänta startbesked vid bygglovsansökan eller att inte alls ansöka om bygglov kan bli dyrt. I plan- och byggförordningen, PBF, anges vilka överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för. Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Byggsanktionsavgift tas ut av den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare av den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begått överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Byggsanktionsavgiften tillfaller kommunen.

Vem beslutar om byggsanktionsavgift

Det är byggnadsnämnden som tar ut byggsanktionsavgift. Byggnadsnämndens rätt att ta ut byggsanktionsavgift är samtidigt en skyldighet. Nämnden måste ta ut byggsanktionsavgift om kriterierna för det är uppfyllda.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad