Enkelt avhjälpta hinder

När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas.

Det gäller:

 • De delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar.
 • Platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är

 • Mindre nivåskillnader eller trappsteg.
 • Höga trösklar.
 • Avsaknad av ledstänger.
 • Tunga dörrar.
 • Dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade.
 • Dålig belysning.
 • Dålig ljudmiljö.
 • Bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering.
 • Bristande utformning av orienterande skyltning.
 • Brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner.
 • Bristfällig skyltning.
 • Brister i utformning och placering av fast inredning.

Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör omprövas när förutsättningarna ändras. Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation men inte i en annan. De ekonomiska förutsättningarna handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad