Bygglov för inglasad altan eller uterum

Om du ska bygga en inglasad altan eller inglasat uterum räknas det som en tillbyggnad. Därför måste du i de flesta fall ha bygglov.

Behöver jag bygglov för att bygga en inglasad altan eller ett uterum?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov för att bygga en altan eller ett uterum. I vissa fall kan det räcka med en anmälan. Tänk på att du behöver ett startbesked innan du får börja bygga även vid en anmälan.

Attefallsåtgärder - åtgärder där du inte behöver bygglov

Bygglov för altantak och skärmtak

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behöver du i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Ta reda på om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område genom att använda länskartan över Örebro län.

Länskarta Örebro län Länk till annan webbplats.

Vad betyder sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader med 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Områdesbestämmelser

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länskartan över Örebro län för att ta reda på om ditt område har områdesbestämmelser.

Länskarta Örebro län Länk till annan webbplats.

Innan du ansöker

Innan du börjar kan du behöva beställa en nybyggnadskarta. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsterna. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för en inglasad altan eller ett inglasat uterum.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Exempel på alla ritningar hittar du på webbplatsen mittbygge.se Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?

Att ansöka om bygglov för en inglasad altan eller inglasat uterum till en- och tvåbostadshus kostar mellan 10 080 kr och 16 800 kr.

Kostnader för bygglov
Vid tillbyggnad av inglasad altan eller inglasat uterum till en- och tvåbostadshus
Planenligt:10 080 kr
Vid avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:12 000 kr


Kostnader för bygglov
Vid tillbyggnad av inglasad altan eller inglasat uterum till en- och tvåbostadshus med tekniskt samråd
Planenligt:14 880 kr 
Vid avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:16 800 kr


Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Avgifter och taxor för alla typer av bygglov.pdf Länk till annan webbplats.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om bygglov?

Ansök enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.

Om du av någon anledning inte kan logga in med din e-legitimation kan du skriva ut en blankett och skicka in med post.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad