Rivningslov för att riva en byggnad

Om du ska riva en byggnad behöver du i de flesta fall ansöka om rivningslov. I vissa fall behöver du bara göra en anmälan.

Behöver jag rivningslov för att riva en byggnad?

Om du ska riva eller montera ner en byggnad, eller delar av en byggnad, inom ett detaljplanerat område behöver du alltid ansöka om rivningslov.

I vissa fall behöver du bara göra en anmälan. Du behöver inte rivningslov om du ska göra något av följande:

  • Riva utanför detaljplanerat område som saknar områdesbestämmelser.
  • Riva bygglovsbefriade byggnader, som exempelvis altantak eller en friggebod.
  • Riva eller ta bort en byggnad som har tidsbegränsat bygglov.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Använd länskartan för att ta reda på om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan längst ned på sidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Innan du ansöker

Rivningsavfall

Innan du får börja riva behöver du inventera allt material i byggnaden som kan innehålla farliga ämnen. Du ansvarar också för att sortera material som kan återanvändas, återvinnas eller innehålla farliga ämnen.

Så här gör du med ditt rivningsavfall

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden.

Beställ karta

Innan du kan börja behöver du beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Behöver jag kontrollplan och kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett rivningsprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för att riva en byggnad. Lämna in kontrollplanen redan när du ansöker.

Vad behöver jag skicka in?

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in följande handlingar:

Vad kostar det?


Åtgärder som kräver rivningslov

Kronor

Utan tekniskt samråd:

7 490 kr

Med tekniskt samråd:

11 770 kr


Åtgärder som kräver rivningsanmälan

Kronor

Utan tekniskt samråd:

4 280 kr

Med tekniskt samråd:

9 630 kr


Beroende på omfattning kan kostnadsexempel ovan skilja sig från kostnader för din ansökan eller anmälan.

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

För ett bygglov är handläggningstiden 10 veckor från det datum då din ansökan är komplett. För en anmälan är handläggningstiden 4 veckor från det datum då din anmälan är komplett.

Om din ansökan eller anmälan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 10 respektive 4 veckor.

När får jag börja bygga?

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När får jag börja använda det jag har byggt?

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Du ansöker enklast om rivninglovlov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Elda upp en byggnad

Om du vill elda upp din byggnad behöver du tillstånd. Du kan bara få tillåtelse att elda upp en byggnad av dessa två skäl:

  • Brandförsvaret behöver ett övningsobjekt.
  • Byggnaden är angripen av hussvamp.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad