Bygg- och rivningsavfall

Vid bygg- och rivningsarbeten ska avfallet sorteras ut redan på platsen för bygget eller rivningsarbetet. Det gäller både för privatpersoner och för företag. Det är förbjudet att elda upp rivningsavfallet eftersom det kan innehålla eller bilda gifter.

Avfall i kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärder

I alla byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga (exempelvis nybyggnation, renovering eller vid rivning) ska det finnas en kontrollplan. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • vilka avfallsslag som åtgärden kan ge upphov till,
 • hur du ska ta hand om avfallet,
 • hur du kommer säkerställa att avfallet materialåtervinns med hög kvalitet,
 • hur du kommer hantera farliga ämnen säkert och på vilket sätt de kommer avlägsnas.

Om du som privatperson byter till exempel ditt kök, alltså en åtgärd som inte är lovpliktig eller anmälningspliktig, behövs inte en kontrollplan. Däremot behöver du sortera ditt avfall enligt reglerna.

Mer information om kontrollplan och kontrollansvarig>>

Återvinning och sortering

Syftet med kraven på utsortering är att hushålla med resurser och att avfallet ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning. Ditt bygg- och rivningsavfall ska lämnas till en godkänd mottagare av den aktuella avfallskategorin, exempelvis en återvinningscentral.

Följande avfallsslag ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra och från annat avfall:

 • trä,
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
 • metall,
 • glas,
 • plast,
 • gips,
 • elavfall och farligt avfall.

Det är i första hand byggherren som ansvarar för avfallshanteringen vid bygg- och rivningsarbeten. Det är viktigt att farliga ämnen, komponenter och material identifieras vid en materialinventering redan innan rivningen eller renoveringen startar. Det är en förutsättning för att bygg- och rivningsavfallet ska kunna tas omhand på ett säkert sätt.

Om du har ett företag och vill lämna avfall på en återvinningscentral kan du läsa mer om det här.

Dispens från att sortera ut avfallet

Du kan ansöka om dispens från att behöva sortera ut avfallet om en separat insamling inte är genomförbar eller om den inte ger några fördelar som överväger nackdelarna. Farligt avfall och elavfall måste alltid sorteras ut, du kan alltså inte få dispens från att sortera ut detta.

Farligt avfall

Avfall som klassas som farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra avfallsslag. Du kan läsa mer om vad som är farligt avfall i avfallsförordningen, miljöbalken och i miljöprövningsförordningen. Om du som företagare hanterar farligt avfall i din verksamhet behöver du anteckna och rapportera in uppgifter om det till ett avfallsregister på Naturvårdsverket.

Här kan du läsa mer om farligt avfall

PCB

Sanering eller rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

Här kan du läsa mer om sanering av PCB Länk till annan webbplats.

Asbest

Vid renovering och rivning där det förekommer asbest kan det krävas en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Här kan du läsa mer om asbest på arbetsmiljöverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Transport av farligt avfall

Om du som företagare ska transportera farligt avfall behöver du ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen ifall mängden överskrider hundra kilo eller hundra liter per kalenderår.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om tillstånd Länk till annan webbplats.

Återanvändning på platsen

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål får ske om avfallet inte innehåller föroreningar. Det ska framgå i rivningsinventeringen om någon del av avfallet ska återanvändas på platsen.

Dokumentation

Efter rivningen ska byggherren kunna visa var avfallet har tagits om hand och vilka mängder avfall som har omhändertagits. Kopior på fakturor och mottagningskvitton ska därför sparas för att kunna redovisas på begäran.

Tillsyn av bygg- och rivningsavfall

Kommunens miljönämnd och byggnadsnämnd delar tillsynsansvaret för avfallshantering i bygg- och rivningsverksamhet. Syftet med tillsynen är att kontrollera att hanteringen av bygg- och rivningsavfall sker enligt gällande lagstiftning och på ett miljömässigt hållbart sätt som främjar materialåtervinning.

Om du får ett tillsynsbesök kommer en avgift tas ut för nedlagt arbete.

Relaterad information

Allmänt om rivningsavfall och avfallshantering (Boverket) Länk till annan webbplats.

Allmänt om kontrollplan för rivningsavfall och avfallshantering (Boverket) Länk till annan webbplats.

Vägledning för byggavfall och rivningsavfall (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Materialinventering och sortering av byggavfall och rivningsavfall (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Vägledning och stöd, farligt avfall (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Avfall och återvinning

Sortera bygg- och rivningsavfall för återvinning (pdf) Pdf, 103.4 kB.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad