Rivningsavfall

Innan en byggnad får rivas måste en materialinventering göras av allt material i byggnaden som kan innehålla farliga ämnen. Byggherren är ansvarig för att inventering och sortering görs av rivningsavfallet.

Rivningsavfall

Vid rivning uppstår stora mängder avfall. I rivningsavfallet finns både material som kan återanvändas och återvinnas och farliga ämnen som måste tas omhand. Rivningen ska därför ske på ett sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig.

Vägledning för byggavfall och rivningsavfall på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Materialinventering och sortering av byggavfall och rivningsavfall på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inventering och sortering

Vid rivningen ska sortering av rivningsavfallet göras på platsen. Så mycket som möjligt av det material som inte är farligt avfall ska återanvändas och återvinnas. Det är inte tillåtet att deponera osorterat avfall eller avfall som kan material- eller energiåtervinnas.

Återanvändning på platsen

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål får ske om avfallet inte innehåller föroreningar. Det ska framgå i rivningsinventeringen om någon del av avfallet ska återanvändas på platsen.

Dokumentation

Efter rivningen ska byggherren kunna visa var avfallet har tagits om hand och vilka mängder avfall som har omhändertagits. Kopior på fakturor och mottagningskvitton ska därför sparas för att kunna redovisas på begäran.

Har du frågor? Kontakta oss

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller bygge? Kontakta oss för bygglovsfrågor

Senast uppdaterad