Förhandsbesked

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att Byggnadsnämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

Med ett förhandsbesked kan du få ett bindande besked att det finns möjlighet att bygga på platsen innan du skickar in din ansöka om bygglov och lägger kostnadere på ritningar. Däremot får du inte börja bygga förrän du har ansökt om bygglov och fått ett startsbesked.

När du ansöker om förhandsbesked bedömer vi om det är lämpligt att bygga på platsen du föreslår. I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att ge synpunkter.

Vad behöver jag tänka på innan jag ansöker om ett förhandsbesked?

Vid ansökan om förhandsbesked bedömer vi om det är lämpligt att bygga på platsen och marken. Lämpligheten beror på följande:

  • Den planerade byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten.
  • Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt.
  • Närliggande anläggningar som skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som beaktas.
  • Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden.
  • Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Hur ansöker jag om ett förhandsbesked?

Använd e-tjänst

Logga in i e-tjänsten och ansök om ett förhandsbesked.

Andra sätt att ansöka om förhandsbesked

Om du av någon anledning inte kan använda dig av e-tjänsten går det bra att du skickar din ansökan med e-post.

Du kan också fylla i och skriva ut en en blankett och skicka in den med post tillsammans med andra handlingar.

Kontakta servicecenter för bygglovsfrågor för att få blanketten skickad till dig.

Kontakta oss för bygglovsfrågor om du vill få blanketten skickad till dig.

Vad behöver jag skicka med i min ansökan om förhandsbesked?

När du ansöker om förhandsbesked behöver du skicka in:

  • Ansökan om förhandsbesked.
  • Karta där platsen för där du ska bygga tillsammans med tillfarten är markerad.

Ibland behöver du skicka in fler handlingar som till exempel bullerutredning, geoteknisk utredning och grundvattenförhållanden.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år. Det betyder att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Byggnadsnämnden kan unde de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

Du kan fortfarande få avslag på bygglovet på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens utformning och färgsättning.

Vad kostar det?

Ansökan om förhandsbesked kostar mellan 10 700 kronor och 18 190 kronor.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Senast uppdaterad