Lantbruk

För verksamheter inom lantbruk krävs ibland tillstånd från Länsstyrelsen eller anmälan till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Storleken på verksamheten avgör vilket som krävs.

Tillstånds- eller anmälningsplikt

Tillstånd

För djuranläggning med nötkreatur eller hästar flera än 400 djurenheter (DE), djuranläggning med mer än 2000 platser slaktsvin (>30 kg) eller fjäderfäanläggning med flera än 200 DE krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd för verksamhet med djur söks hos länsstyrelsen. Definition av vad en djurenhet (DE) motsvarar finns i miljöprövningsförordningen.

Anmälan

För nötkreatursgårdar med över 100 DE men högst 400 DE och för svin- eller hönsgårdar med över 100 men högst 200 DE krävs en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Mindre lantbruk (ibland kallade U-verksamheter)

För nötkreatursgårdar och svin- eller hönsgårdar med mindre än 100 DE krävs inte tillstånd eller anmälan men Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen bedriver ändå tillsyn på dem.

Spridning och hantering av växtskyddsmedel

Obligatoriska funktionstest av sprututrustnin

Alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket. Ett beslut om godkännande gäller i tre år från funktionstest tillfället. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan krävs det att

  • ett funktionstest är utfört av en behörig funktionstestare
  • sprutan uppfyller kraven i funktionstestet.

På jordbruksverkets hemsida kan du ansöka om att får din spruta godkänd.

Avstånd till vattendrag vid spridning av växtskyddsmedel

Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd

  • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Dispens från regel för stallgödselspridning

Du ansöker om dispens från stallgödselspridning hos Samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad