Lantbruk

För verksamheter inom lantbruk krävs ibland tillstånd från Länsstyrelsen eller anmälan till miljöenheten. Storleken på verksamheten avgör vilket som krävs.

Tillstånd

För djuranläggning med nötkreatur eller hästar flera än 400 djurenheter (DE), djuranläggning med mer än 2000 platser slaktsvin (>30 kg) eller fjäderfäanläggning med flera än 200 DE krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd för verksamhet med djur söks hos länsstyrelsen. Definition av vad en djurenhet (DE) motsvarar finns i miljöprövningsförordningen.

Miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Miljöprövningsförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Anmälan

För nötkreatursgårdar med över 100 DE men högst 400 DE och för svin- eller hönsgårdar med över 100 men högst 200 DE krävs en anmälan till miljöenheten.

Anmäl djurhållning med 100-400 djurenheter Länk till annan webbplats.

Mindre lantbruk, ibland kallade U-verksamheter

För nötkreatursgårdar och svin- eller hönsgårdar med mindre än 100 DE krävs inte tillstånd utan endast tillsyn oss.

Spridning och hantering av växtskyddsmedel

Obligatoriska funktionstest av sprututrustnin

Alla sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel ska vara godkända av Jordbruksverket. Ett beslut om godkännande gäller i tre år från funktionstest tillfället. För att Jordbruksverket ska kunna godkänna sprutan krävs det att

  • ett funktionstest är utfört av en behörig funktionstestare
  • sprutan uppfyller kraven i funktionstestet.

På jordbruksverkets hemsida kan du ansöka om att får din spruta godkänd.

Ansök om att få din spruta godkänd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Avstånd till vattendrag vid spridning av växtskyddsmedel

Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd

  • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
  • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
  • 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Dispens från regel för stallgödselspridning

Du ansöker om dispens från stallgödselspridning hos miljöenheten.

Ansök om dispens från stallgödselspridning Länk till annan webbplats.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad