Värmepump

Vill du installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten?

Vill du installera en värmepump?

Om du vill installera en värmepumpsanläggning kontakta Miljökontoret för vägledning. Kontakta oss också för vägledning om du vill installera bergvärme, sjövärme, jordvärme grundvattenvärme.

Vill du installera en luft-luftvärmepump eller luft-vattenvärmepump kan du göra det utan att anmäla det.

Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde ska ansökan om tillstånd för värmepump göras. Tillståndsansökan kan ta lite längre tid än anmälan om värmepump och du får betala en avgift för handläggning som motsvarar två timmars arbete - enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.

Observera att en anmälan ska göras även när du ändrar en redan anmäld värmepumpsinstallation om du byter aggregat eller borrar ett extra borrhål.

Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Tillsammans med anmälan ska du skicka in en ritning över var på tomten borrhål eller kollektorslang ska placeras. På ritningen ska du även markera var du har din dricksvattenbrunn (om du har egen), var din avloppsanläggning är (egen) och var grannen har sitt borrhål, dricksvattenbrunn eller avloppsanläggning.

Behöver du hjälp med att få ut en fastighetskarta till grund för din ritning kontaktar du Miljökontoret så fixar vi det.

Om du har grannar vars fastighet är närmare än 10 meter från den placering du har valt för ditt borrhål ska de skriva på ett intyg att de medger att du borrar där. Blankett för grannens intygande följer med anmälningsblanketten.

En komplett ifylld anmälan med en bra ritning förkortar handläggningstiden!

Enligt Miljöbalken ska en anmälan inkomma minst sex veckor innan arbetet påbörjas. Normal handläggningstid för värmepumpanmälan är cirka tre veckor.

Skriftligt besked på anmälan med de villkor som gäller för installation och användandet av värmepumpanläggningen skickas till fastighetsägaren då beslut tagits i ärendet.

Borrning och installation får inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har lämnat beslut i ärendet. Borrning utan anmälan/ansökan kan leda till miljösanktionsavgift och/eller åtalsanmälan samt företagsbot för entreprenören.

Brunnsborrning

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ställer krav på att borrning för bergvärme ska utföras av brunnsborrare som är certifierade enligt RISE. Kontrollera därför att den borrare du eller installatören anlitar är certifierad.

Vid borrning för bergvärme i samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde ska dokumentet Normbrunn-16 tillämpas.

Tillstånd för installation av värmepump

Inom vattenskyddsområde styr föreskrifterna för området om installation kan medges. Därtill kommer att huvudmannen för vattenskyddsområdet ska få möjlighet att yttra sig över ansökan. I de flesta fall är huvudmannen Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

I vissa fall kan det krävas en dispens från skyddsföreskrifterna som behandlas av Länsstyrelsen. Ansökan om installation av värmepump kan då inte handläggas av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen förrän Länsstyrelsen har beslutat om dispens i ärendet.

Detta medför att handläggningstiden blir längre än vid anmälningsärenden.

Vid tillståndsansökan får du betala en avgift för handläggning av ansökan som motsvarar två timmars arbete, enligt av kommunfullmäktige antagen taxa.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Installera värmepump - Samhällsbyggnad Bergslagen

Senast uppdaterad