Bilen

Vet du om att det orenade vatten som rinner av din bil vid tvätt innehåller rester av kemikalier som kan skada växt- och djurlivet? Tvätta bilen rätt istället!

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på ett sådant sätt så att det skadar människors hälsa eller miljön. Om du använder tvätt- och avfettningsmedel när du tvättar bilen på tomten eller på asfalterad mark kan dricksvattenbrunnar och vattendrag förorenas.

Tänk på att ledningar för dagvatten ofta leder ut till vattendrag eller sjöar med växt- och djurliv. Om brunnen är ansluten till det kommunala spillvattennätet ska den inte heller användas till utsläpp av spolvatten från bilen.

Avspolning av bilen är okej

Vill du spola av din bil med endast vatten så är det okej att göra förutsatt att vattnet inte leder direkt till vattendrag eller vattentäkt. Det bästa är om du spolar av din bil på en gräsmatta eller grusplan. Om du står på någon annans mark så behöver du tillstånd från den som äger marken.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Senast uppdaterad