Naturområden, naturreservat

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda naturområden. De kan bildas för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

De flesta naturreservat bildas och sköts av Länsstyrelsen men det finns också kommunala naturreservat. De kommunala reservaten bildas och sköts av kommunen. I Lindesbergs kommun finns för närvarande fyra kommunala naturreservat.

Tempelbacken

Tempelbacken är det äldsta kommunala reservatet. Det bildades 1993 och är 10 ha stort. Största delen av Tempelbacken utgörs av en artrik lövskog, ovanlig för Bergslagen. Den stora artrikedomen i träd- och buskskiktet samt förekomsten av död ved gör området mycket attraktivt för många fågelarter. Skogen är spontant uppvuxen på gammal betesmark och belägen på en moränrygg som höjer sig ca 15 m över Lindesjön.

Naturreservat Tempelbacken Pdf, 935 kB, öppnas i nytt fönster.

Munkhyttan

Munkhyttan är ett unikt reservat där Lindesbergs kommun skyddar två av Europas utrotningshotade fjärilar. Här längs Munkhyttebäcken trivs två sällsyntheter, asknätfjärilen och väddnätfjärilen. Dessa båda kräver mycket speciella förutsättningar för att överleva och därför har de blivit mycket ovanliga. Den rätta kombinationen av fuktiga marker med ask, olvon och ängsvädd finns här längs bäcken, på mossen och bland de gamla strandvallarna. Reservatet bildades år 2000 och är 41 ha stort.

Naturreservat Munkhyttan Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Näset

Näset har länge intresserat fågelskådare och utsikten mot Lindesberg är fantastisk. Näset och de sanka stränderna betades ända in på 1970-talet, men lämnades sedan åt sitt öde. Fastmarkerna ute på ön växte snart igen. samband med att reservatet bildades år 2000, resturerades det gamla betesmerkerna och sedan dess har djur betat på stränderna. Den mycket populära vandringsleden runt Lindesjön går genom området. Reservatet bildades år 2000 och är 24 ha stort på land.

Naturreservat Näset Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Notkojudden

Notkojudden är ett geologiskt intressant naturreservat. Reservatet består av en 10 meter hög tydlig rullstensås som sticker ut som en smal udde i Ölsjön norr om Ramsberg. På åsen växer en gammal sandbarrskog, som ska utvecklas till en ljus och öppen tallskog för att gynna djur och växter knutna till denna varma miljö. Reservatet bildades 2010 och är 5,3 ha stort.

Naturreservat Notkojudden Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Fler reservat

Utöver dessa reservat finns även flera statliga naturreservat i Lindesbergs kommun.

Fler naturreservat på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lindesby ödesträdgård

Lindesby ödeträdgård är ett naturområde och en mötesplats med rik historia och spännande natur. Platsen har historiskt varit en betydelsefull och gynnsam plats på en södersluttning nära sjön. En plats som tidigt blev bebodd och som lockat förnämligare borgare att bosätta sig här. Det gjorde också att det under 1800-talet anlades en tidstypisk trädgård som vi än idag kan se spåren av.

Här kan man upptäcka Boställets naturlek med balansgång, kojbyggarmaterial, en stor träsalamander att klättra på och små sittplatser för fikastunden.

Du hittar dit med hjälp av skyltar från Lindesjön runt, Gruvgatan och Torphyttevägen. På plats finns informationstavlor, bänkar och en rastplats.

Vill du göra en felanmälan?

I vår e-tjänsteportal kan du göra en felanmälan som rör exempelvis parker, badplatser, otrygga platser och idottsanläggningar utomhus.

Felanmälan för grönytor, parker, badplatser med mera Länk till annan webbplats.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad