Naturvård

Lindesbergs kommun är rik på natur som är en värdefull tillgång för folkhälsa, trivsel och vår attraktionskraft.

Kommunen har en viktig roll för att värna om den lokala naturen och försöka göra den tillgänglig för kommuninvånarna. Speciellt gäller det kommunens egen skog och mark som, genom lämplig skötsel och vård men även fysisk planering, kan utvecklas till ännu bättre upplevelsemiljöer för kommunens invånare och besökare.

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet syftar till att klarlägga kommunens ansvar och ambitioner i naturvårdsarbetet. Programmet fastlägger lokala miljömål och åtgärder för naturvården, samt principer för hur alla berörda i de kommunala verksamheterna ska arbeta för att bidra till att målen uppnås.

Ladda ner naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun, pdf Pdf, 463.5 kB.

En övergripande målsättning med naturvårdsprogrammet är att få ett gemensamt förhållningssätt kring skötseln av den kommunala tätortsnära naturmarken. Kommunens tätortsnära naturmark ska ha en skötsel där målet är att värna biologisk mångfald, rekreation och social verksamhet. Samt främja folkhälsa, pedagogiska möjligheter och estetiska värden som ett led i arbetet för en uthållig kommun.

I kortversionen av programmet har fokus lagts på tätortsnära natur och åtgärder för att nå miljömålen. Det är också en lägesrapport av hur miljömålsarbetet går.

Ladda ner kortversionen av naturvårdsprogrammet, pdf Pdf, 9.9 MB.

Kommunens träd och skog

Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar den skog som kommunen äger, skogsinnehavet består mest av tätorts- och bostadsnära skog.

Den förvaltade skogen kring tätorterna sköts med stor hänsyn till rekreation, växt- och djurliv och pedagogisk verksamhet. Skog som ägs av de kommunala bolagen sköts av dem.

En del av den skog som ägs av kommunen eller de kommunala bolagen utgör också en viktig del av markreserven för framtida exploateringar.

Planerade åtgärder och skogsskötsel

Varje område som är aktuellt för åtgärd planeras noga. Vi tar stor hänsyn till natur-, kultur-, och miljövärden av olika slag. Vi kommunicerar med närboende och andra berörda och sammanväger alla värden och önskemål till en praktiskt genomförbar skötsel.

Skötselåtgärderna genomförs med hjälp av kommunens externa entreprenörer, kommunens egen personal och personal från arbetsmarknadsenheten.

Döda träd lever

Döda träd är fulla av olika svampar, små djur och andra organismer, som bryter ner veden. I de döende träden hittar fåglar gott om mat och hålhäckande fåglar hittar lämpliga hål. Vi kan njuta av det rika fågellivet.

Genom att låta döda träd ligga kvar på marken eller ännu hellre stå kvar gynnar vi fågellivet och den biologiska mångfalden. Träd som riskerar att ramla för att de är gamla eller sjuka behöver inte alltid fällas helt. Ibland väljer vi att istället spara en "högstubbe". Det innebär att stammen och kanske delar av grenar får stå kvar och kan göra nytta ytterligare en tid.

I dagens skogsbruk är urvalet av trädarter begränsat och tillgången på död ved liten och därför är det viktigt att spara värdefulla träd även i andra miljöer, som t.ex. i parker och tätortsnära skogar. Ek, lönn, ask och lind är exempel på biologiskt värdefulla träd. En enda gammal ek kan hysa närmare 1500 olika arter av växter och djur. Vissa av de vedlevande organismerna är beroende av en enda trädart för sin överlevnad.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad