Parker och grönområden

Parkerna är stadens gröna vardagsrum och naturliga mötesplatser för såväl invånare som turister. Parker finns i alla våra tätorter och har olika karaktär. Det finns finparker, öppna gräsytor, mindre grönytor, lekplatser m.m.

Vi planerar, utvecklar och sköter kommunens park- och tätortsnära naturområden. Vi arbetar med:

  • Parker och lekplatser
  • Träd och grönytor längs gator
  • Utsmyckning och möblering av gågator och torg
  • Tätortsnära skogar
  • Rekreationsområden
  • Naturreservat
  • Kommunala obebyggda tomter

Lekplatser

Det finns ett stort antal lekplatser som tillhör kommunen. Undantaget är ofta lekplatser på skolgårdar, förskolor och vid hyresfastigheter.

Parkskötsel

Parkavdelningen ansvarar för att gräsmattor blir klippta, buskage och planteringar rensas, beskärs och planteras. Sommarblommor planteras varje år i blomlådor vid gator och torg.

Den praktiska skötseln utförs av våra parkarbetare och av entreprenörer.

När det gäller skolgårdar, gårdar på förskolor och lekplatser som tillhör hyresfastigheter hänvisar vi till kommunala fastighetsavdelningar och kommunala bolag.

Vill du göra en felanmälan?

I vår e-tjänsteportal kan du göra en felanmälan som rör exempelvis parker, badplatser, otrygga platser och idottsanläggningar utomhus.

Felanmälan för grönytor, parker, badplatser med mera Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad