Tätorts- och bostadsnära skog och natur

I Lindesberg kommun finns flera fina tätortsnära skogsområden. Skogen kan se olika ut, allt från större sammanhängande skogsområden till skogsdungar insprängda i en stadsdel.

Ibland fungerar skogen som skydd mot insyn, vind, luftföroreningar och för att dölja till exempel industrier, vägar eller andra anläggningar.

Den tätortsnära naturen har ett särskilt värde för rekreation och folkhälsa eftersom den utnyttjas ofta och av många. I tätorterna är närheten till natur- och grönområden speciellt viktig för barn och gamla som har mindre möjligheter att ta sig ut från bebyggelsen. Skogen är ofta en rik livsmiljö för växter och djur.

Den kommunala tätortsnära skogen är till för alla. Det är inte tillåtet för den enskilde att använda skogen för eget bruk eller att göra upplag för till exempel ved, båtar eller virke. Det är heller inte tillåtet att kompostera avfall och ris på kommunens grönytor. Upplag och kompostering klassas som nedskräpning.

Skötsel av tätors- och bostadsnära träd och skog

Förvaltningen av kommunens skogar ska tillgodose många olika intressen och hänsyn tas till såväl rekreation som naturvärden. En variationsrikedom av skogstyper och skötselåtgärder är viktig för att tillgodose olika invånares önskningar och behov.

I våra tätortsnära skogar utför vi också naturvårdande skötsel och avsätter områden för fri utveckling. Det kan handla om att gallra för att gynna lövskog eller att lämna döda träd som har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Efter en röjning, gallring eller slutavverkning körs virket och riset vanligen ut från den tätortsnära skogen. För att minska markskadorna måste vi ibland vänta tills marken frusit eller torkat innan allt kommer bort. En del ris lämnas kvar för att gå tillbaka till jorden som näring.

Det mesta av den tätortsnära skogen ägs av kommunen och förvaltas av Samhällsbyggnad Bergslagen. Den del som ägs av de kommunala bolagen sköts av dem.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Akuta ärenden utanför telefontid

019-14 76 42

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

 

Text

Senast uppdaterad