Detaljplaneprocessen

Arbetet med att ta fram en detaljplan regleras genom lag.

Detaljplanearbetet följer en lagstadgad process som innehåller ett antal obligatoriska steg.

Det finns olika planprocesser beroende på detaljplanens omfattaning och hur stort det allmänna intresset är, men de två vanligaste är standardförfarande och utökat förfarande. Dessa två och övriga processer finns att läsa om på boverkets hemsida.

Under planprocessen ställs förslaget till detaljplan ut för allmänheten vid ett antal tillfällen så att sakägare, myndigheter och andra berörda kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det och tillföra information som är av relevans.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad