Detaljplan för Brodalen 2:6 m.fl. (Hemköp)

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av livsmedelsbutikens verksamhet. Detta genom att möjliggöra en ombyggnation av lastzonen, tillbyggnad av livsmedelsbutiken samt utökning av parkeringen. Vidare är även syftet med detaljplanen att bekräfta användningen bostäder för fastigheten väster om livsmedelsbutiken.

Planområdet är beläget i centrala Lindesberg, norr om Prästbron längs med Bergslagsvägen. Området avgränsas av Bergslagsvägen, Torphyttevägen och Brodalsgatan.

Planförslaget hanteras med standardförfarande och är förenligt med gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.

Granskningen ger ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat detaljplaneförslag.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan ställs nu ut på granskning. Granskningen är det andra och sista tillfället att tycka till om detaljplaneförslaget. Granskningen syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Planförslaget var ute på samråd mellan 22 december 2021- 19 januari 2022.

Granskning av planen pågår mellan 19 april 2022 – 3 maj 2022.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Granskningshandlingarna finns att ta del av digitalt nedan. Handlingarna finns även fysiskt på:

  • Stadsbyggnadskontoret på adressen Prästgatan 6 i Lindesberg.
  • Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A.

Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress.
  • Uteblivet svar under remisstiden tolkas som att inga synpunkter
    finns.
  • I meddelandet behöver diarienummer s-2021-106 framgå.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Var ska synpunkterna på förslaget skickas?

Använd gärna vår e-tjänst, https://etjanst.lindesberg.se/Yttrande Länk till annan webbplats. för att lämna ditt yttrande.

Eller

Via e-post till info@sb-bergslagen.se

Glöm inte att ange ärendets diarienummer S-2021-106.

Med vanlig post till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bergslagen 711 80 Lindesberg.

Glöm inte att ange ärendets diarienummer S-2021-106

Synpunkter måste ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast den
3 maj 2022.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Malena Eriksson Högvall, planarkitekt

0581-830 68

malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad