Detaljplan för del av Heden 1:11 m fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom del av planområdet.

Planområdet är beläget norr om tätorten Frövi, söder om Fröviforsvägen.

Planförslaget strider inte mot gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan har ställts ut på samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter. 

Samråd pågick mellan 19 november 2020 - 3 januari 2021.

Granskingshandlingar arbetas fram.

Inkomna synpunkter och yttranden arbetas in i detaljplanen och kommunens svar på samtliga yttranden gå att ta del av när detaljplanen är ute på granskning i en samrådsredogörelse.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Om jag har frågor?

Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad