Detaljplan för del av Lindesby 1:11 (Fritidsbyn)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för idrottsverksamhet med tillhörande föreningslokaler samt tillfällig vistelse i form av övernattningsverksamhet i mindre skala. Syftet är också att utveckla området för ytterligare naturnära rekreation och motion. Samt att utveckla entrén till staden.

Planområdet är beläget i den yttre delen av västra Lindesbergs tätort. Söder om Fotbollsgatan.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan kommer att ställas ut inför samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Samråd pågår mellan 14 december 2020 - 22 januari 2021.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter på förslaget lämnar du skriftligt. Du skickar dem till info@sb-bergslagen.se, eller med brev till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Av synpunkterna är det viktigt att ditt namn och adress framgår samt vilket ärende du lämnar synpunkter på. Ange "Dnr S-2019-828".
  • Synpunkterna ska ha kommit in till oss senast den 22 januari 2021.
  • Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Om jag har frågor?

Jonathan Pedersén, planarkitekt
0581-817 88
jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad