Detaljplan för del av Lindesby 1:11 (Fritidsbyn)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för idrottsverksamhet med tillhörande föreningslokaler samt tillfällig vistelse i form av övernattningsverksamhet i mindre skala. Syftet är också att utveckla området för ytterligare naturnära rekreation och motion. Samt att utveckla entrén till staden.

Planområdet är beläget i den yttre delen av västra Lindesbergs tätort. Söder om Fotbollsgatan.

Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan har ställts ut på samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter.

Samråd pågick mellan 14 december 2020 - 22 januari 2021.

Granskningshandlingar arbetas fram. Uppdaterad information kommer när dessa är klara.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Om jag har frågor?

Frida Nilsson, planarkitekt
0581-810 33
frida.nilsson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad