Detaljplan för del av Lindesby 1:11 m.fl. (Charlottenlund)

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt industriområde söder om Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan med inslag av handel samt vissa publika verksamheter. Planen syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan de nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs arena, samt med hänsyn till omgivande befintliga verksamheters skyddsavstånd anpassa den framtida markanvändningen efter pågående användningar. Ett genomförande av detaljplanen syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan lokaliseras norr om Fotbollsgatan. Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändningen för ett värmeverk.

Charlottenlund är beläget i de västra delarna av Lindesbergs tätort. Området avgränsas i norr av Fotbollsgatan, i väster av Stafettgatan, i öster av Siggebohyttevägen samt Torphyttevägen och i söder av ett större skogsområde.

Detaljplanen avviker delvis från översiktsplanen samt har principiell betydelse därför upprättas planen med utökat planförfarande.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan ställs nu ut på samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter. 

Samråd av planen pågick mellan 22 juni 2021 - 22 juli 2021.

Kommunens svar till samtliga inkomna synpunkter och yttranden kommer återges i en samrådsredogörelse som tas fram efter att detaljplanen varit ute på samråd.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
S-2020-81 Kungörelse.pdf Pdf, 444.6 kB. 444.6 kB 2021-06-21 13.31
S-2020–81 Planbeskrivning Charlottenlund.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2021-06-21 13.31
S-2020-81 Plankarta samråd Charlottenlund 2021-06-22-A1-L.pdf Pdf, 714.5 kB. 714.5 kB 2021-06-21 13.31
S-2020-81 Undersökning.pdf Pdf, 647.3 kB. 647.3 kB 2021-06-21 13.31

Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter på förslaget lämnar du skriftligt. Du skickar dem till info@sb-bergslagen.se, eller med brev till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg.
  • Av synpunkterna är det viktigt att ditt namn och adress framgår samt vilket ärende du lämnar synpunkter på. Ange "Dnr S-2020-81".
  • Synpunkterna ska ha kommit in till oss senast den 22 juli 2021.
  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad