Detaljplan för del av Lindesby 1:11 m.fl. (Charlottenlund)

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt industriområde söder om Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan med inslag av handel samt vissa publika verksamheter.

Planen syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan de nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs arena, samt med hänsyn till omgivande befintliga verksamheters skyddsavstånd anpassa den framtida markanvändningen efter pågående användningar.

Ett genomförande av detaljplanen syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan lokaliseras norr om Fotbollsgatan. Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändningen för ett värmeverk.

Planområdet är beläget i det nordvästra området i Lindesbergs tätort.

Planförslaget är inte helt i överensstämmelse med Lindesbergs kommuns översiktsplan och har därför ett utökat planförfarande.

Vad händer i processen?

  • Samråd av planen pågick mellan 22 juni och 22 juli 2021.
  • Granskning av planen pågick mellan 24 mars och 14 april 2022.

Detaljplanen är överklagad och kommer tas upp i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar får du av

Kjell Jansson, planarkitekt

0581-830 57

kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad