Detaljplan för del av Lindesby 1:11 m.fl. (Charlottenlund)

Syftet med detaljplanen är att omvandla befintligt industriområde söder om Fotbollsgatan till ett område som karaktäriseras av verksamheter med låg omgivningspåverkan med inslag av handel samt vissa publika verksamheter.

Planen syftar även till att komplettera infrastrukturella samband mellan de nordvästra delarna av Lindesberg och till Lindesbergs arena, samt med hänsyn till omgivande befintliga verksamheters skyddsavstånd anpassa den framtida markanvändningen efter pågående användningar.

Ett genomförande av detaljplanen syftar till att verksamheter med hög omgivningspåverkan lokaliseras norr om Fotbollsgatan. Detaljplanen syftar även till att säkerställa markanvändningen för ett värmeverk.

Planområdet är beläget i det nordvästra området i Lindesbergs tätort.

Planförslaget är inte helt i överensstämmelse med Lindesbergs kommuns översiktsplan och har därför ett utökat planförfarande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen vill informera om att:

  • Antagandehandlingar samt granskningsutlåtande har lämnats till kommunfullmäktige för beredning om antagandebeslut inom kort.

Vad händer i processen?

Delar i processen med senaste händelse överst:

  • Antagandehandlingar och granskningsutlåtande har lämnats för beredning om antagandebeslut.
  • Granskning av planen pågick mellan 24 mars och 14 april 2022.
  • Samråd av planen pågick mellan 22 juni och 22 juli 2021.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Överklagandeperiod

En detaljplan vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet om antagandet publicerats på Lindesbergs kommuns anslagstavla om beslutet att anta detaljplanen inte överklagas.

Hur kan du överklaga?

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen Nacka tingsrätt.

Överklagandet ska skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg eller via e-post till info@sb-bergslagen.se

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen senast tre veckor från den dag då beslutet anslogs.

Överklagandet måste innehålla:

  • Vilket beslut som överklagas, namn på detaljplan samt ange ärendets diarienummer S-2020-81.
  • Varför du tycker att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Bifoga eventuellt handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
  • Namn, personnummer eller organisationsnummer, fastighet eller postadress.
  • Underskrift (namnteckning).

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen gör en bedömning om skrivelsen med överklagandet kommit in i rätt tid och skickar ärendet vidare till mark- och miljödomstolen som beslutar om överklagandet.

Ytterligare handlingar eller upplysningar får du av

Kjell Jansson, planarkitekt

0581-830 57

kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad