Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom del av planområdet.

Planområdet är beläget norr om tätorten Frövi, söder om Fröviforsvägen.

Planförslaget strider inte mot gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort.

Detaljplanen har efter samrådet bytt namn från del av Heden 1:11 m fl till detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl pga en fastighetsreglering där Heden 1:11 gick upp i Mariedal 1:1. I plankarta och planbeskrivning har handlingarna döpts baserat på den nya fastighetsbeteckningen.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan ställs nu ut på granskning. Granskningen syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter. 

Granskning av planen pågår mellan 19 april 2021 - 23 maj 2021.

Kommunens svar till samtliga inkomna synpunkter och yttranden kommer återges i ett granskningsutlåtande som tas fram efter att detaljplanen varit ute på granskning.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

4_Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter på förslaget lämnar du skriftligt. Du skickar dem till info@sb-bergslagen.se, eller med brev till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Av synpunkterna är det viktigt att ditt namn och adress framgår samt vilket ärende du lämnar synpunkter på. Ange "Dnr S-2017-384".
  • Synpunkterna ska ha kommit in till oss senast den 23 maj 2021.
  • Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under
    granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att
    anta detaljplanen.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad