Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl (etapp 1, norra verksamhetsområdet)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, växthus, lager och logistik samt förberedande järnvägsanslutning genom del av planområdet.

Planområdet är beläget norr om tätorten Frövi, söder om Fröviforsvägen.

Planförslaget strider inte mot gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort.

Detaljplanen har efter samrådet bytt namn från del av Heden 1:11 m fl till detaljplan för del av Mariedal 1:1 m fl pga en fastighetsreglering där Heden 1:11 gick upp i Mariedal 1:1. I plankarta och planbeskrivning har handlingarna döpts baserat på den nya fastighetsbeteckningen.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan har nu antagits.

Kommunens svar till samtliga inkomna synpunkter och yttranden återges i granskningsutlåtandet som finns under nedanstående planhandlingar.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

5_Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Laga kraft

  • Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet om antagandet publicerades på Lindesbergs kommuns anslagstavla om beslutet att anta detaljplanen inte överklagas.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Per Lilja, planarkitekt
0581-810 81
per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad