Detaljplan för del av Mariedal 1:1 m.fl. (ny kontorsbyggnad)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en
kontorsbyggnad med tillhörande parkering och gård.

Planområdet är beläget i centrala Frövi i Lindesbergs kommun.
Området avgränsas av järnvägen Bergslagsbanan i söder och vägen
Norra Bangatan i norr.
Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Lindesbergs
kommun som antogs 2019-04-15.

Vad händer i processen?

Förslaget till detaljplan ställs nu ut på samråd. Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter. 

Samråd av planen pågick mellan 19 juni 2021 - 31 augusti 2021.

Kommunens svar till samtliga inkomna synpunkter och yttranden kommer återges i en samrådsredogörelse som tas fram efter att detaljplanen varit ute på samråd.

Handlingar tillhörande detaljplanen

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

4_Fastighetsförteckningen kan pga GDPR inte presenteras publikt. Den finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt och innehålla namn och adress.
  • Uteblivet svar under remisstiden tolkas som att inga synpunkter
    finns.
  • I meddelandet behöver diarienummer ”S-2019-500” framgå.

Var ska synpunkterna på förslaget skickas?

Använd gärna vår e-tjänst, https://etjanst.lindesberg.se/Yttrande Länk till annan webbplats. för att lämna ditt yttrande eller via e-post till info@sb-bergslagen.se

Glöm inte att ange ärendets diarienummer S-2019-500.

Eller med vanlig post till:
Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg
Synpunkter måste ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast den
31 augusti 2021.

Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av:

Per Lilja, planarkitekt

0581-810 81

per.lilja@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad