Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Det huvudsakliga syftet med med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Syftet är också att på land skapa planmässiga förutsättningar att fortsättningsvis bedriva småbåtsverksamhet. Vidare är syftet att säkerställa ytor för parkområde samt skapa planmässiga förutsättningar för bryggor och småbåtshamn i vatten.

Planområdet är beläget i södra Frövi nordväst om Kaninholmen vid småbåtshamnen. Avståndet till Frövi centrum är ca 330 meter samt ca 400 meter till Frövi järnvägsstation. Planområdet ligger söder om Järnvägsgatan och sydväst om Näsbygatan. Området avgränsas i söder av sjön Väringen.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. Detaljplanen har bedömts ha ett större intresse för en bredare allmänhet.

Planförslaget är upprättat i enlighet med Lindesbergs kommun översiktsplan, laga kraft 2019-05-15, samt i enlighet med gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort, laga kraft 2018-05-24.

Detaljplanen bedöms inte medför en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Rubricerad detaljplan har överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden bergslagen för beredning, därefter går planen vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Delar i processen med senast händelse överst:

  • Antagandehandlingar och granskningsutlåtande har lämnats för beredning om antagandebeslut.
  • Granskning pågick mellan 2 november 2020–6 januari 2021.
  • Samråd pågick mellan 13 april – 9 maj 2018.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Överklagandeperiod

En detaljplan vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet om antagandet publicerats på Lindesbergs kommuns anslagstavla om beslutet att anta detaljplanen inte överklagas.

Ytterligare upplysningar erhålles av:

Malena Eriksson Högvall, planarkitekt

0581-830 68

malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad