Detaljplan för del av Torp 1:127 (Sjövallen)

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkmark samt småbåtshamn.

Planområdet ligger i Frövi, nordväst om Kaninholmen intill småbåtshamnen vid Väringen.

Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun samt gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort.

Vad händer i processen?

Granskning pågick mellan 2 november 2020 – 6 januari 2021

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingarna finns även på:

  • Biblioteket i Frövi, Järnvägsgatan 6D
  • Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
  • Stadsbyggnadskontoret i Lindesberg, Kungsgatan 41

Hur du lämnar synpunkter på detaljplanen

  • Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt och skickas till info@sb-bergslagen.se eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Synpunkterna ska innehålla namn och adress. Som ämne anger du "diarienummer S-2017-479". Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.
  • Synpunkterna ska ha kommit in senast 6 januari 2021.
  • Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ytterligare upplysningar

Björn Nettelbladt, planarkitekt
0581-810 00
bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad